Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Utopni kovač / utopna kovačica Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju utopnega kovanja.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • sprejemati navodila nadrejenega in v skladu z navodili izvajati lastno delo,
 • pripraviti peči, naprave in orodja za proces utopnega kovanja ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih,
 • upravljati proces utopnega kovanja skladno s tehnološkimi navodili in zagotavljati kakovost opravljenega dela,
 • odpravljati manjše motnje v procesu in skrbeti za osnovni red in čistočo,
 • komunicirati z nadrejenim in z ostalimi sodelavci,
 • upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

 

Utopni kovač / utopna kovačica

SOK 3

EOK 3

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: