Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Študijski program prve stopnje, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja, transportnih storitev in naravoslovnih ved, ali
 • študijski program prve stopnje, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku; takim kandidatom se določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 KT točk iz študijskega programa prve stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program: Matematična analiza (6 KT), Linearna algebra (3 KT), Vektorska analiza (6 KT), Diferencialna analiza (3 KT), Mehanika I (6 KT) in Mehanika II (6 KT ali
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja, transportnih storitev in naravoslovnih veda ali
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku; takim kandidatom se določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 KT točk iz študijskega programa prve stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program: Matematična analiza (6 KT), Linearna algebra (3 KT), Vektorska analiza (6 KT), Diferencialna analiza (3 KT), Mehanika I (6 KT) in Mehanika II (6 KT) ali
 • enakovredno izobraževanje v tujini.

Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na povprečni oceni dodiplomskega študija.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • individualnega kreativnega mišljenja;
 • reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov;
 • koherentno obvladati temeljno znanje in sposobnosti povezovanja znanja z različnih področij;
 • umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline;
 • razumeti splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami;
 • razumeti in uporabiti metode kritične analize;
 • razvoja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju;
 • uporabe sodobne računalniške, informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • za vodenje skupinskega dela in obvladovanje komuniciranja znotraj organizacije in navzven;
 • iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju;
 • vključevanja izsledkov drugih disciplin v širše področje strojništva;
 • prevzemanja odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije;

(predmetno specifične kompetence)

 • obvladovanja in poglabljanja znanja na izbranih strokovnih področjih: energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, konstrukterstvo, proizvodne tehnologije in sistemi ter računalniško inženirsko modeliranje;
 • načrtovanja, konstruiranja, modeliranja, optimiranja, ovrednotenja, upravljanja in izdelave tehnološko zahtevnih izdelkov in sistemov, ki jih je mogoče tržiti na svetovnih trgih;
 • razvoja in uporabe znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in s tem hitrega odziva na nove okoliščine doma in v svetu;
 • osvajanja novih tehnoloških postopkov in procesov;
 • iskanja novih rešitev in znanstvenoraziskovalnega pristopa pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami;
 • celostnega pristopa pri razvoju, izdelavi in optimiranju izdelkov in postrojev ob upoštevanju več faktorjev, npr. funkcionalnih lastnosti, oblike, izdelave, montaže, ekonomike, menedžmenta, vzdrževanja, ekologije.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 KT (ECTS).
Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski program tretje stopnje (SOK: raven 10)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent konča izobraževanje na podiplomskem magistrskem študijskem programu druge stopnje Strojništvo, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 120 KT (opravi vse izpite, ki jih določa študijski program in pripravi ter uspešno zagovarja magistrsko delo).

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo. Univerza v Mariboru

URL

URL izvajalca: