Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir tribologije površin in kontaktov/magistrica inženirka tribologije površin in kontaktovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Študijski program prve stopnje (bolonjski univerzitetni ali visokošolski strokovni program v obsegu vsaj 180 KT) s področja strojništva ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved,
 • dodiplomski študijski program prve stopnje (bolonjski univerzitetni ali visokošolski strokovni program v obsegu vsaj 180 KT) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, ob pogoju, da so pred vpisom v Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program opravili študijske obveznosti iz univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program v obsegu 44 KT iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2, Termodinamika, Prenos toplote, Strojni elementi 2 in Metodika konstruiranja,
 • visokošolski strokovni študijski program s področja strojništva ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004),
 • visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, ob pogoju, da so pred vpisom v magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program opravili študijske obveznosti iz univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program v obsegu 44 KT iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2, Termodinamika, Prenos toplote, Strojni elementi 2 in Metodika konstruiranja.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • razumevanja potreb za vseživljenjskem učenju;
 • vključevanja v multidisciplinarnih skupinah za obravnavo in reševanje tehničnih težav- ozaveščanja o pomenu administrativnih zahtev, točnosti in sodelovanju;

(predmetno specifične kompetence)

 • razumevanja triboloških kontaktov in sistemov, medsebojna razmerja parametrov in
 • določitve ključnih učinkov od nano na makro-nivoja;
 • razvijanja teoretičnih in eksperimentalnih poti za preučevanje in reševanje triboloških problemov;
 • vključevanja multidisciplinarnih zahtev v usklajeno rešitev, ki združuje znanje z različnih področij povezanih s tribologije;
 • samostojnega mišljenje, ustvarjalnost in sposobnost za reševanje problemov v triboloških skupinah z individualno odgovornost;
 • delovanja kot strokovni inženirji in raziskovalci v večkulturnih in interdisciplinarnih skupinah v širši področju tribologije, površin, kontaktov in vzdrževanja;
 • seznanitve z industrijskimi zahtevami in specifiko industrijskega sektorja in akademskega sveta;
 • oceniti, izdelati in uporabiti znanstvene informacije in znanja o triboloških problemih za rešitev problemov v industriji;
 • komuniciranja s strokovnjaki z akademskim in industrijskim ozadjem preko pisnih dokumentov, predstavitev in razprav;
 • seznaniti se z mehanskimi sistemi, materiali in mazivi proizvodnih procesov, površinskih in oljnih analiz;- delati in interpretirati eksperimentalne tehnike in rezultate za reševanje triboloških problemov, kot so tribometri, mikroskopi, spektometri, profilmetri itd;

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Za prehod iz prvega v drugi letnik je pogoj za napredovanje doseženih najmanj 60 KT, za zaključek z magistrsko nalogo pa še 60 KT(skupno torej 120 KT v okviru celotnega programa).

Magister inženir tribologije površin in kontaktov/magistrica inženirka tribologije površin in kontaktov

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski program tretje stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 120 KT in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: