Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali
 • matura ali
 • poklicna matura.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence:

 • sposobnost razumevanja kompleksnega tehniškega problema, njegove analize ter iskanja analogij s sorodnimi problemi,
 • sposobnost sinteze, vrednotenja rešitev ter odpravljanja težav pri realizaciji,
 • razvijanje sposobnosti kritičnega in samokritičnega mišljenja,
 • ustvarjalnost in inovativnost,
 • sposobnost samostojnega dela v okviru pridobljenih znanj,
 • usposobljenost za vodenje tehnološke enote/oddelka ali projekta,
 • komunikacija in sodelovanje v timu, tudi v mednarodnem okolju, 
 • poznavanje in uporaba sodobnih IKT tehnologij, 
 • sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi,
 • sposobnost pridobivanja informacij in znanja iz elektronskih, tiskanih in drugih virov in njihovo selekcijo,
 • razumevanje potrebe po stalnem nadgrajevanju znanja,
 • upoštevanje varnostnih, gospodarskih, ekonomskih in ekoloških načel pri svojem delu,
 • zavezanost k profesionalni etiki in spoštovanju inženirskega kodeksa.

Predmetno-specifične kompetence:

 • teoretično podlago v smislu matematične predstavitve in reševanja praktičnih problemov, razumevanja fizikalnih osnov ter poznavanja materialov za načrtovanje sodobnega proizvodnega inženirstva,
 • sposobnost načrtovanja, priprave in vodenja proizvodnje s pomočjo sodobnih izdelovalnih tehnologij,
 • sposobnost uporabe sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter zagotavljanja kakovosti v proizvodnih procesih,
 • pridobitev specifičnih kompetenc iz orodjarstva in konstruiranja oz. proizvodne logistike z usmeritvijo študenta v posamezni modul študija, 
 • poznavanje osnovnih merilnih instrumentov in merilnih metod za kontrolo merilnih veličin,
 • poznavanje osnovnih okoljskih, varnostnih, energetskih in ekonomskih omejitev in problemov,
 • obvladovanje samostojnega projektnega dela iz področja študija,
 • sposobnost samostojnega opravljanja inženirskih in strokovno organizacijskih del in reševanja samostojno dobro načrtovane naloge s področja študija.
   

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent bo lahko napredoval v 2. letnik, če bo zbral 42 kreditnih točk prvega letnika. Obvezno bo moral opraviti naslednje izpite iz predmetov:

 • Inženirska matematika,
 • Sodobne izdelovalne tehnologije,
 • Digitalni razvoj izdelka. 

Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

V tretji letnik bo lahko napredoval, če bo opravil vse obveznosti 1. letnika in zbral najmanj 36 kreditnih točk 2. letnika. Obvezno bo moral opraviti naslednje izpite 2. letnika:

 • Načrtovanje in vodenje proizvodnje,
 • Računalniško podprta proizvodnja,
 • Sodobni mehatronski sistemi v proizvodnji.
 • Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate se bo omogočilo hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat visokošolskega zavoda na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisije za študijske zadeve. S sklepom se določi tudi način hitrejšega napredovanja.

Diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študij bo končal, kdor bo opravil vse s študijskim programom predpisane obveznosti (izpite iz vseh obveznih predmetov, izbranih izbirnih predmetov, praktično/projektno usposabljanje in diplomsko delo) – in tako zbral najmanj 180 ECTS.

Izvajalci:

Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje 

URL

URL izvajalca: