Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir metalurgije in materialov/magistrica inženirka metalurgije in materialovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končan študijski program prve stopnje s področja metalurgije in materialov ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih tehničnih in naravoslovnih strokovnih področij (strojništva, kemije, fizike in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20-60 KT ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja Metalurške tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20-60 KT ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja Metalurške tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 KT ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih tehničnih in naravoslovnih področij (strojništva, kemije, fizike in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20-60 KT.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

 • obvladanja temeljnih teoretičnih znanj naravoslovno-matematičnih ved kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivih z najboljšimi, panožno sorodnimi evropskimi univerzami,
 • uporabe temeljnih strokovnih znanj interdisciplinarno povezanih področij, značilnih za delovanje metalurških tehnologij, za odgovorno in kakovostno vodenje tehnologij, njihove kontrole in opozarjanja na možnosti izboljšav in inovacij,
 • komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki sorodnih disciplin, kar mu omogoča aktivno sodelovanje v multidisciplinarnih skupinah,
 • vstopa v cikel sklopov predavanj doktorskih programov,
 • analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose,
 • razumevanja načel vodenja in razumevanja poslovne prakse,
 • razumevanja svoje poklicne in etične odgovornosti,
 • samostojnega učenja in vseživljenjskega učenja.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 48 kreditnih točk po ECTS.

Magister inženir metalurgije in materialov/magistrica inženirka metalurgije in materialov

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10) 

Opis poklica

Kratek opis

Metalurg izdeluje zlitine. S poznavanjem lastnosti materialov, metalurško procesno tehniko, znanji o preoblikovanjem materialov in o toplotni tehniki preoblikuje, predela, pridobi ter pripravi katerikoli material in ga naredi uporabnega za druge veje industrije.

Kaj delavec običajno dela

Njegovo delo je odvisno od izobrazbe, npr. metalurg s srednješolsko izobrazbo oziroma metalurški tehnik je v podjetjih mojstrski kader, tisti z nekajletnimi izkušnjami pa lahko postane menedžer. Metalurški tehnik je lahko delovodja v proizvodnji ali je na delovnem mestu za strojem, odvisno od tega, v kateri enoti je zaposlen (livarna ali železarna). Tehnik opravlja sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, opravlja zahtevna livarska dela, spremlja in nadzira izvajanje tehnoloških postopkov. Sodeluje pri reševanju tehnoloških problemov, organizira in izvaja kontrolo izdelkov. Vzdržuje in pripravlja orodja za stiskanje, upravlja stroje in naprave. Vodi in organizira delovni proces v izmeni, sodeluje pri načrtovanju zasedenosti zmogljivosti v proizvodnji in načrtovanju terminskih enot.

Metalurg s končano višjo šolo ima znanje in izkušnje za določeno področje metalurgije. Univerzitetno izobražen metalurg največkrat dela na področju razvoja tehnologij, tehnoloških nivojev, pogosto dela kot menedžer. Univ. dipl. inž. metalurgije oziroma dipl. inž. metalurgije samostojno rešuje tehnološko problematiko proizvodnje. Predlaga ter izvaja strateške in aplikativne razvojne naloge, nadzira ter analizira proizvodni in tehnološki proces. Sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, vodi zahtevne projektne skupine, koordinira delo in pripravlja dokumentacijo za sistem zagotavljanja kakovosti, varstva okolja, varnosti in dela zaposlenih.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent konča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: