Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir strojništva (un)/diplomirana inženirka strojništva (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov;
 • razvijanja sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja;
 • razvijanja profesionalne odgovornosti in etičnosti;,
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja, vključno z uporabo tujega strokovnega jezika;
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • uporabe pridobljenih znanj pri samostojnem reševanju tehničnih problemov v strojništvu;
 • iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih strojništva;
 • dela v skupini in interdisciplinarnega povezovanja;
 • upoštevati varnostna, funkcionalna, gospodarska in okoljevarstvena načela pri svojem delu;
 • spoštovanja inženirskega kodeksa;

(predmetno specifične kompetence)

 • razvijati in raziskovati nove tehnologije in procese;
 • razvoja in konstruiranja orodij, naprav, strojev in sistemov;
 • razvoja in konstruiranja izdelkov in posameznih sestavnih delov;
 • načrtovanja tehnologije v elektroindustriji, strojni in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah;
 • testiranja materialov in preizkušanja strojnih delov ter naprav;
 • meritev na področju strojništva;
 • razvoja in izvedbe avtomatiziranih sistemov za vse industrijske panoge;
 • razvoja in načrtovanja delovnih in transportnih sredstev in sistemov;
 • razvoja in načrtovanja naprav, strojev in sistemov za energetiko in procesno industrijo;
 • izvajanja računalniško podprte dejavnosti na področju strojništva kot tudi v drugih industrijskih panogah.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v minimalnem obsegu 48 KT.
Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 2. letnika v obsegu 48 KT ter vse z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika (60 KT).

Diplomirani inženir strojništva (un)/diplomirana inženirka strojništva (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v obsegu 180 KT.

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: