Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir dizajn inženiringa (un)/diplomirana inženirka dizajn inženiringa (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • opredelitve, razumevanja temeljnih razvojnih problemov pri snovanju industrijskih izdelkov, ki so pomembni za moderno razumevanje trajnostnega razvoja;
 • razumevanja procesov za zagotavljanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja;
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja tudi v mednarodnem prostoru;
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • uporabiti pridobljena znanja pri samostojnem reševanju razvojnih konceptov inženirskega dizajna;
 • iskanja virov, kritične presoje informacij;
 • samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na področju dizajn inženiringa;
 • za delo v skupini in interdisciplinarno povezovanje;
 • uporabe sodobnih raziskovalnih metod in postopkov za razvoj industrijskih izdelkov, pomembnih za trajnostni razvoj človeštva;

(predmetno specifične kompetence)

 • nadgrajevanja in uporabe temeljnih inženirskih znanj s subtilnim vključevanjem kreativnih vsebin industrijskega oblikovanja za moderno trajnostno razvojno razumevanje industrijskih izdelkov;
 • obvladovanja temeljnih teoretičnih kakor tudi aplikativnih znanj, ki so bistvena za obvladovanje celovitega razvoja izdelka, ki združuje inženirska znanja in kreativne vsebine uporabne umetnosti;
 • razumevanja fizikalnega, matematičnega in numeričnega modeliranja problemov z razvito sposobnostjo kreativnega oblikovanja industrijskega izdelka;
 • samostojnega pridobivanja novih znanj in veščin, pomembnih za dizajn inženiring;
 • na osnovi analize in sinteze razviti iskanja optimalnejših rešitev.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 54 KT po ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring so opravljene vse študijske obveznosti iz 1. letnika in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 KT po ECTS.

Diplomirani inženir dizajn inženiringa (un)/diplomirana inženirka dizajn inženiringa (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: