Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir materialov (un)/diplomirana inženirka materialov (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Opravljena matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu,
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladati temeljna teoretična znanja naravoslovno-matematičnih ved kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi, panožno sorodnimi evropskimi univerzami;
 • osvojiti in uporabljati temeljna strokovna znanja interdisciplinarno povezanih področij inženirstva materialov in komplementarnih ved za razumevanje, načrtovanje in procesiranje obstoječih in novo razvitih materialov oz. tehnoloških procesov;
 • pridobiti takšen standard znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko vstopili v drugi cikel sklopov predavanj univerzitetnih programov;
 • analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose;
 • delati v multidisciplinarnih skupinah;
 • razumeti načela vodenja in razumeti poslovno prakso;
 • razumeti svojo poklicno in etično odgovornost;
 • samostojnega učenja in imajo potrebo po vseživljenjskem učenju.

(predmetno specifične kompetence)

 • naravoslovnega razmišljanja;
 • obvladovati temeljna strokovna znanja, bistvena za tehnično področje inženirstva materialov, tehnično in inovativno razmišljati;
 • delati v laboratoriju, uporabljati standarno metodologijo in zanesljivo oceniti dobljene rezultate;
 • zbrati in interpretirati relevantne znanstvene podatke ter oblikovati kritičen in etičen pogled nanje;
 • samostojno izvesti naloge na raziskovalnem projektu;
 • celovitega pogleda na tehnološke procese tipa procesne verige;
 • izvesti ustrezne postopke načrtovanja in reševanja problemov z uporabo znanstvenih metod in orodij na danem specialnem področju;
 • posredovanja informacij dobro informirani strokovni javnosti v slovenskem jeziku;
 • razviti učne veščine za uporabo učnih pripomočkov (tudi v angleškem jeziku).

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Za vpis v drugi letnik mora imeti kandidat zbranih 60 kreditnih točk.
Za vpis v tretji letnik mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika (60 KT) in zbranih 60 kreditnih točk iz drugega letnika.

Diplomirani inženir materialov (un)/diplomirana inženirka materialov (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

URL

URL izvajalca: