Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir strojništva (un)/diplomirana inženirka strojništva (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: Matematika, tuji jezik, Elektrotehnika, Računalništvo, Fizika ali Mehanika;izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladovati raziskovalne metode, postopke in procese s področja strojništva s strokovno kritičnostjo;
 • samokritično presojati in z odgovornostjo oblikovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati izdelke, stroje in postroje;
 • upoštevati strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev;
 • snovati, oblikovati in izdelovati izdelke, stroje, naprave in kompleksne postroje na način, da bodo izpolnjena funkcijska, oblikovna, kakovostna, stroškovna in okoljska merila. Pri tem se uporabljajo sistemski koncepti in načela univerzalnosti;
 • izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze;

(predmetno specifične kompetence)

 • oblikovanja in konstruiranja mehanskih elementov, sklopov, naprav, strojev in postrojev;
 • uporabe in razvoja računalniško podprtega konstruiranja;
 • uporabe in razvoja postopkov ter orodij za modeliranje, optimizacijo in simulacijo procesov, strojev, naprav, izdelovalnih postopkov, izdelkov in proizvodnih postrojenj;
 • načrtovanja in razvijanja strojev, naprav in postrojenj za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko;
 • snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih proizvodnih tehnologij, avtomatizacije proizvodnje in novih proizvodnih konceptov;
 • upravljati z informacijskimi, materialnimi in energijskimi tokovi pri zasnovi, oblikovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, demontaži in vzdrževanju izdelkov;
 • vodenja obstoječih proizvodnih postopkov in tehnologij, analiziranja, presojanja in vrednotenja le-teh ter njihovega posodabljanja;
 • organiziranja in upravljanja proizvodnega procesa;
 • zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti;
 • zagotavljanja ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost izdelkov v njihovi celotni življenjski dobi;
 • interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v proizvodnih sistemih;
 • stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju;
 • uporabe sodobne računalniške, informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju;
 • poznavanja in razumevanja zgodovine razvoja strojništva in njegovih disciplin.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 45 KT (ECTS).
Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 KT), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.
Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 KT) in zberejo še vsaj 40 KT z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Diplomirani inženir strojništva (un)/diplomirana inženirka strojništva (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

URL

URL izvajalca: