Logotip Europass

Nacionalni center Europass

Namen nacionalnega centra in njegova povezava z Evropsko komisijo

Nacionalni center Europass je nastal na pobudo Evropske komisije oziroma Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem okviru za transparentnost kvalifikacij in kompetenc (Europass), ki sta jo Evropski parlament in Svet sprejela decembra 2004. Cilj pobude Europass je povečati transparentnosti kvalifikacij in kompetenc po Evropi, beleženje znanj in kompetenc ter spodbujanje mobilnosti.

Europass je skupno ime za mednarodni sistem način zapisa pridobljenih znanj in izkušenj. Namenjen je osebni predstavitvi delodajalcem, izobraževalnim in drugim ustanovam. Vsi Europass obrazci so brezplačni ter prosto dostopni v vseh evropskih jezikih.

Nacionalni center Europass Slovenija od leta 2005 deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Glavne naloge

Glavna naloga Nacionalnega centra Europass je širjenje poznavanja sistema Europass ter povezovanje deležnikov na nacionalni in evropski ravni v luči zagotavljanja učinkovitih in uporabniku prijaznih rešitev.

Glavne naloge Nacionalnega centra Europass:

 • informiranje širše javnosti glede prosto dostopnih Europass orodij
 • skrb izdajo potrdil Europass mobilnost za mednarodne učne ali delovne izkušnje
 • skrb za izdajo potrdil Priloga k spričevalu na ravni poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • informiranje o sorodnih vsebinah s področja izobraževanja in dela
 • sodelovanje v evropski mreži nacionalnih centrov in sodelovanje z nacionalnimi deležniki
 • sodelovanje pri nadaljnjem razvoju pobude
Logotip Koordinacijske točke ReferNet

Koordinacijska točka ReferNet

Namen nacionalne koordinacijske točke in njena povezava z Evropsko komisijo

ReferNet je mreža institucij, ki jo je Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ustanovil leta 2002, da bi zagotovil informacije o nacionalnih sistemih in politikah poklicnega in strokovnega izobraževanja v državah članicah EU, Islandiji in na Norveškem. Z zbranimi informacijami Cedefop podpira oblikovanje evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispeva k njihovemu izvajanju. Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim partnerjem pomaga oblikovati ustrezne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Naloge nacionalne koordinacijske točke

Nacionalna točka med drugim pripravlja obsežna poročila o poklicnem in strokovnem izobraževanju v svoji državi (VET in Europe – Country report), kratke povzetke o poklicnem in strokovnem izobraževanju za svojo državo (Sportlight on VET) ter tematska poročila na izbrane aktualne vsebine.

Logotip Nacionalne referenčne točke EQAVET

Nacionalna referenčna točka EQAVET

1. Namen nacionalne točke in njena povezava z Evropsko komisijo

Nacionalna referenčna točka EQAVET NRP (National Refrence Point) v Sloveniji je del evropske mreže EQAVET, v kateri smo nacionalne referenčne točke vseh evropskih držav članic. Mreža obstaja z namenom razvoja skupnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU), tako imenovanega okvira kakovosti EQAVET. V mreži si države članice medsebojno izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse, se medsebojno podpiramo pri implementaciji okvira kakovosti EQAVET na nacionalni ravni in v medsebojnem sodelovanju oblikujemo podporo izvajalcem PSIU.

2. Ponudba storitev za izvajalce poklicno-strokovnega izobraževanja

EQAVET NRP v Sloveniji skuša izvajalcem nuditi učinkovito podporo prek različnih aktivnosti, ki jih izvaja in jim s tem olajšati vzpostavitev okvira kakovosti v lastni organizaciji ter se lažje povezovati v skupnost izmenjave dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni. S tem bi si izvajalci lahko zagotovili dolgoročno razvojno naravnanost, sistematičnost in trajnost v razvoju. Storitve, ki jih za izvajalce izvaja EQAVET NRP v Sloveniji so:

 • Usposabljanja;
 • Ponudbo priročnikov in zloženk s priporočili na temo ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti;
 • Predstavitvami primerov dobre prakse;
 • Kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni;
 • Kolegialno presojo kakovosti na mednarodni ravni;
 • Izvedba letne nacionalne konference o kakovosti PSIU in
 • Spletno stran, kjer so na voljo informacije, gradiva in uporabne povezave.