Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: MIG/MAG-varilec/varilkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

  • pregleda dokumentacijo, pripravi delovno mesto in potrebno opremo, orodje ter material,
  • izvaja varilna dela z MIG/MAG-načinom varjenja, skladno z zahtevami dokumentacije oziroma s popisom varilnega postopka (WPS),
  • preverja kakovost svojega izvedenega dela z uporabo osnov vizualne preiskave in dimenzijske kontrole varjenih spojev,
  • vzdržuje delovno in osebno ter drugo varovalno opremo,
  • sporazumeva se s sodelavci,
  • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe in okolice.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

PREVERJANJE

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje polavtomatskega obločnega varjenja na MIG/MAG-način, skladno s standardom SIST EN ISO 9606 (Preskušanje usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim. Varilec v soglasju s komisijo izbere vrsto spoja (sočelni ali kotni) na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe, ki jih obravnava uporabljeni standard. Praktično preverjanje traja največ 150 minut. Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno in/ali ustno in traja največ 30 minut. Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti skladno s poklicnim standardom MIG/MAG varilec/varilka.

MIG/MAG-varilec/varilka

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Osnovna naloga spajalca ali varilca je spajanje kovin in včasih tudi nekovin. Spajalec je usposobljen za različne načine in tehnologije spajanja.

Kaj delavec običajno dela

Spajalec kovin je usposobljen za različne načine in tehnologije spajanja. Delo varilcev ni samo raznovrstno po delovnih postopkih, ampak je pestro tudi glede na okolje, v katerem se opravlja. Spajalec mora najprej poskrbeti za pripravo varilnega mesta. Pregledati mora delovanje osnovnih sredstev, si priskrbeti osnovni, dodajni in pomožni material ter poskrbeti za zaščito in varnost pri delu. Istočasno mora poskrbeti, da ne bodo zaradi njegovega dela v nevarnosti bližnji sodelavci. Pri delu na terenu mora poskrbeti, da so vremenski vplivi na spajanje materiala čim manjši. Priprava zvarnih žlebov, njihova obdelava, brušenje, čiščenje in razmastitev je zelo pomembno opravilo spajalca. Sam proces spajkanja je osnovni del spajanja dveh elementov.

Na ustrezno kakovost spoja v največji meri vpliva sam. Zato je pravilna usposobljenost spajalca, ki je potrjena z atestom o sposobnosti opravljanja varilskih del, ključnega pomena za kakovost spoja. Velikokrat se zgodi, da so določeni deli spoja neustrezne kakovosti. Spajalec mora v takem primeru spajko odstraniti ter postopek spajkanja ponoviti. V območjih spajkanja, kjer je možnost požara ali eksplozije, je potrebna tako imenovana "požarna straža", ki lahko traja tudi do 24 ur po zaključku varilskih del. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: