Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program druge stopnje ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 KT, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 KT; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa druge stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Izbrana poglavja iz matematike (6 KT), Izbrana poglavja iz mehanike (6 KT), Sodobni inženirski materiali (6 KT), Metode eksperimentalnega dela (6 KT), Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 KT) ali
 • enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati razvrščeni na podlagi povprečne ocene študija (20 %), ocene diplomske ali magistrske naloge (30 %) in izbirnega izpita (50 %). Pri tem lahko kandidati nadomestijo do 30 % izbirnega izpita z znanstvenim in strokovnim delom, opravljenim pred vpisom v študijski program, ki ga dokazujejo z ustreznimi objavami v znanstveni in strokovni literaturi. Merila za vrednotenje znanstvenega in strokovnega dela določi Senat FS.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • iskanja novih virov znanja ter novih rešitev na znanstvenih in strokovnih področjih;
 • za razvoj novih znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah ter za prevzemanje odgovornosti pri vodenju najbolj zahtevnih delovnih procesov in sistemov;
 • razvijati in obvladovati najsodobnejše raziskovalne metode in postopke s širšega področja strojništva;
 • s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo snovati, razvijati, oblikovati, projektirati in konstruirati nove (vrhunske) tehnologije in izdelke, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev;
 • izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze;
 • učinkovito povezovati najsodobnejše izsledke novih teorij – in teorij, ki jih bodo razvili sami – s strokovnimi in aplikativnimi vsebinami;
 • analizirati, izločiti nepomembne vplive, narediti sintezo, predlagati inovativne rešitve, izbrati v danem trenutku najboljšo odločitev in oceniti posledice, ki so z njo povezane;
 • komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju;

(predmetno specifične kompetence)

 • obvladati in poglabljati znanje na izbranem znanstvenem področju (npr. konstruiranje in oblikovanje tehniških sistemov, računalniško modeliranje tehniških sistemov, računalniško in eksperimentalno modeliranje prenosnih pojavov, energetsko in procesno strojništvo, inteligentni obdelovalni in nadzorni sistemi, napredni koncepti menedžmenta proizvodnje, tehnologija materialov, nelinearna mehanika);
 • iskanja novih virov znanja na znanstvenem in strokovnem področju;
 • načrtovanja, ovrednotenja in izdelave naprednih tehnologij, inovativnih izdelkov in sistemov, ki jih je ali jih bo mogoče tržiti na svetovnih trgih;
 • razvoja znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in s tem hitrega odziva na nove okoliščine doma in v svetu;
 • osvajanja novih tehnoloških postopkov in procesov;
 • iskanja novih rešitev in znanstvenoraziskovalnega pristopa pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami;
 • celostnega pristopa pri razvoju, izdelavi in optimiranju izdelkov in postrojev ob upoštevanju več faktorjev, npr. funkcionalnih lastnosti, oblike, izdelave, montaže, ekonomike, menedžmenta, vzdrževanja, ekologije; 
 • vključevanja izsledkov drugih disciplin v širše področje strojništva;
 • individualnega kreativnega mišljenja;
 • koherentno obvladati temeljno znanje in povezovanje znanja z različnih področij;
 • umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline;
 • razumeti splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami;
 • razumeti in uporabiti metode kritične analize;
 • razvoja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju;
 • razvoja in uporabe sodobne računalniške, informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • vodenja skupinskega dela in obvladovanja komuniciranja znotraj organizacije in navzven;
 • prevzemanja odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanja kritične refleksije.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika: vse tri obvezne predmete na izbrani smeri (18 KT), najmanj dva izbirna predmeta na izbrani smeri (12 KT),opravljene Metode znanstveno raziskovalnega dela 1 (12 KT).
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 KT) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika: Individualno raziskovalno delo I (30 KT) in II (30 KT), ki morata biti uspešno predstavljena na pristojni katedri.

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študijski program tretje stopnje Strojništvo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 KT (opravi vse izpite, ki jih določa študijski program tretje stopnje Strojništvo, raziskovalno delo in pripravi ter uspešno zagovarja doktorsko disertacijo).

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

URL

URL izvajalca: