Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Inženir strojništva/inženirka strojništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura (prej zaključni izpit) ali 
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5
Raven EOVK: Kratki cikel

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • upoštevati varnostne in okoljevarstvene predpise pri delu;
 • razvijati komunikacijske spretnosti v delovnem in širšem okolju;
 • uporabljati pisne vire in informacijske tehnologije;
 • sistematično pristopati k odkrivanju in reševanju problemov;
 • razvijati odgovornost za profesionalni razvoj;

(poklicno specifične kompetence)

 • uporabljati pridobljena teoretična spoznanja za učinkovito delovanje v delovnem okolju;
 • uporabljati tuji jezik za sporazumevanje in študij strokovne literature;
 • uporabljati temeljna znanja ekonomike, marketinga in projektnega menedžmenta za vodenje podjetja;
 • uporabljati znanja mehanike pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov;
 • analizirati dogajanja v električnih tokokrogih ter odpraviti enostavne napake ob upoštevanju zaščitnih ukrepov;
 • izdelati tehnološki postopek izdelave;
 • izbrati, določiti in ovrednotiti čas, stroške izdelave in izbrati izdelovalna sredstva;
 • na podlagi zahtev izbirati primerne materiale, primerno termično obdelavo, protikorozijsko zaščito ter poznavanja vpliva materialov na okolje;
 • ob upoštevanju ustrezne tehnične zakonodaje načrtovati izdelke;
 • izdelovati tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka;
 • z uporabo računalnika pripraviti in spremljati stroškovni in časovni plan izdelave;
 • uporabljati metode za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu;
 • načrtovati enostavne energetske sisteme in poznavanja delovanja zahtevnejših energetskih sistemov;
 • skrbeti za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije;
 • prepoznati možnosti za uvajanje avtomatizacije in voditi projekte s področja avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • samostojno načrtovati avtomatizacijo enostavnih proizvodnih procesov in sodelovati pri načrtovanju in uvajanju avtomatizacije kompleksnih proizvodnih procesov;
 • načrtovati, organizirati in voditi preventivna vzdrževalna dela na strojih, napravah in energetskih sistemih v proizvodnem procesu;
 • analizirati vplive vzdrževanja na stroške podjetja;
 • načrtovati, planirati in organizirati delo in voditi proizvodnjo;
 • planirati stroške in investicije proizvodnih procesov;
 • usposobiti se za konstrukcijski proces snovanja orodij na osnovi zahtev naročnika, vključno z izbiro in določanjem standardnih delov orodja;
 • poznati ekonomske in tehnološke karakteristike orodja.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Inženir strojništva/inženirka strojništva

SOK 6

EOK 5

Prehodnost:
Študijski programi 1. stopnje (SOK: raven 7)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent mora opraviti vse obvezne module in predmete v obsegu 79 KT: Komunikacije (24 KT), Mehanika 1 (5 KT), Osnove (21 KT), Poslovanje in procesi (13 KT), Tehnologije (16 KT); enega izmed izbirnih modulov v obsegu 9 KT: Avtomatizacija (9 KT), Energetika (9 KT); enega izmed izbirnih modulov v obsegu 17 KT: Orodjarstvo (17 KT), Proizvodnja (17 KT), Vzdrževanje (17 KT); enega od izbirnih predmetov v obsegu 5 KT: Elektrotehnika (5 KT), Strojni elementi (5 KT), Računalniško modeliranje (5 KT) ali predmet drugih izbirnih modulov (5 KT); prosto izbirni predmet (5 KT) in diplomsko delo (5 KT)

Izvajalci:

Višje strokovne šole

URL

URL izvajalca: