Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: diplomirani inženir metalurgije (VS)/diplomirana inženirka metalurgije (VS)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni študijski (VSŠ) program Metalurške tehnologije se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo,
 • kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • kdor je uspešno opravil enakovredno izobraževanje v tujini
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence: 

 • Sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov. 
 • Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sinteznega mišljenja. 
 • Razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti. 
 • Sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja, vključno z uporabo  tujega strokovnega jezika. 
 • Sposobnost uporabe sodobne raziskovalne opreme in informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 • Usposobljenost za uporabo pridobljenih znanj pri samostojnem reševanju tehničnih problemov in iskanju inovativnih in inventivnih predlogov na področju izboljšave metalurških tehnologij. 
 • Sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih metalurških tehnologij. 
 • So pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko vstopili v drugi cikel sklopov predavanj oz. programov na univerzitetnem nivoju. 
 • Usposobljenost za delo v skupini in interdisciplinarno povezovanje. 
 • Sposobnost razumevanja načela vodenja in razumeti poslovno prakso. 
 • Upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih načel pri svojem delu. 
 • Spoštovanje inženirskega kodeksa.

Predmetno-specifične kompetence:

 • poglobljena znanja matematike, fizike in kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega razmišljanja; 
 • obvladovanje temeljnih strokovnih znanj, bistvenih za področje Metalurških tehnologij z razvito sposobnostjo tehničnega in inovativnega razmišljanja; 
 • sposobnost dela v laboratoriju z uporabo standardnih metodologij in podajanje pisnega elaborata, s kritično oceno rezultatov preizkušanja ali testiranja oceniti; 
 • zbirati in interpretirati relevantne tehnološke podatke ter oblikovati kritičen strokovni, ekonomski in okoljski pogled nanje; 
 • ekspertno sodelovati pri izboljšavi ali intenziviranju obstoječih tehnologij in pri pripravi elaboratov novih investicij s strokovnimi in izkustvenimi pogledi; 
 • znajo prenesti rezultate znanstvenih in raziskovalnih predštudij v aplicirano tehnologijo; 
 • razvijejo sposobnost celovitega pogleda na tehnološke procese tipa procesne verige
 • sposobnost posredovanja informacij dobro informirani strokovni javnosti v slovenskem jeziku; 
 • sposobnost vodenja manjših delovnih timov in komunikacije s proizvodno operativnimi osebami 
 • sposobnost, s katero bodo zadostili pogojem za začetno zaposlitev na splošnem delovnem mestu v industriji in razvojnih oddelkih, ki vključuje področje izdelave in uporabe materialov; 
 • razvite učne veščine za uporabo učnih pripomočkov (tudi v angleškem jeziku)

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do izteka študijskega leta dosegel 49 kreditnih točk po ECTS. Za vpis v tretji letnik mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika (60 KT) in zbranih 49 kreditnih točk iz drugega letnika.

diplomirani inženir metalurgije (VS)/diplomirana inženirka metalurgije (VS)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Metalurg izdeluje zlitine. S poznavanjem lastnosti materialov, metalurško procesno tehniko, znanji o preoblikovanjem materialov in o toplotni tehniki preoblikuje, predela, pridobi ter pripravi katerikoli material in ga naredi uporabnega za druge veje industrije.

Kaj delavec običajno dela

Njegovo delo je odvisno od izobrazbe, npr. metalurg s srednješolsko izobrazbo oziroma metalurški tehnik je v podjetjih mojstrski kader, tisti z nekajletnimi izkušnjami pa lahko postane menedžer. Metalurški tehnik je lahko delovodja v proizvodnji ali je na delovnem mestu za strojem, odvisno od tega, v kateri enoti je zaposlen (livarna ali železarna). Tehnik opravlja sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, opravlja zahtevna livarska dela, spremlja in nadzira izvajanje tehnoloških postopkov. Sodeluje pri reševanju tehnoloških problemov, organizira in izvaja kontrolo izdelkov. Vzdržuje in pripravlja orodja za stiskanje, upravlja stroje in naprave. Vodi in organizira delovni proces v izmeni, sodeluje pri načrtovanju zasedenosti zmogljivosti v proizvodnji in načrtovanju terminskih enot.

Metalurg s končano višjo šolo ima znanje in izkušnje za določeno področje metalurgije. Univerzitetno izobražen metalurg največkrat dela na področju razvoja tehnologij, tehnoloških nivojev, pogosto dela kot menedžer. Univ. dipl. inž. metalurgije oziroma dipl. inž. metalurgije samostojno rešuje tehnološko problematiko proizvodnje. Predlaga ter izvaja strateške in aplikativne razvojne naloge, nadzira ter analizira proizvodni in tehnološki proces. Sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, vodi zahtevne projektne skupine, koordinira delo in pripravlja dokumentacijo za sistem zagotavljanja kakovosti, varstva okolja, varnosti in dela zaposlenih.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje 1. stopnje visokošolskega strokovnega študija mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh predmetih vpisanega študijskega programa, opraviti obveznosti v višini 180 KT ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo, skladno z določili Pravilnika o diplomskem delu, ki ga sprejme Senat Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: