Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V prvi letnik se na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje (180KT) s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja;
 • študijski program prve stopnje (180KT) z drugih nesorodnih področij. Tem kandidatom se določijo obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in sistemi, ki jih morajo opraviti pred vpisom;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 z drugih nesorodnih področij. Tem kandidatom se določijo obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in sistemi, ki jih morajo opraviti pred vpisom

 

V drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti štiriletnih univerzitetnih programov (240 KT) s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja.

Kandidati, ki so končali prvo stopnjo (dodiplomski program) v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

Splošne kompetence:

 • sposobnost individualnega ustvarjalnega mišljenja,
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih primerov,
 • celovito kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanje rešitev s področja tehniških ved in proizvodnih tehnologij (interdisciplinarnost),
 • poznavanje in uporaba raziskovalnih metod, postopkov, procesov in tehnologije,
 • sposobnost kreativne uporabe znanjav tehniškem in tehnološkem proizvodnem okolju,
 • poznavanje in razumevanje procesov v tehniškem in tehnološkem proizvodnem okolju ter usposobljenost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev oz. posledic,
 • usposobljenost za prepoznavanje potreb po spremembah in uvajanje inovacij v tehniškem in tehnološkem okolju,
 • avtonomnost in odgovornost pri odločanju,
 • usposobljenost za komuniciranje v domačem in tujem okolju,
 • zavezanost profesionalni etiki,
 • usposobljenost za predstavitev pridobljenega znanja in raziskovalnih dognanj,
 • ozaveščenost o nujnosti lastnega izpopolnjevanja, dopolnjevanja, poglabljanja in posodabljanja znanja, to je iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju.

Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje osnovnih fizikalnih in matematičnih zakonitosti, ki so lastne vsem področjem tehnike,
 • obvladovanje izbranih orodij matematike za reševanje problemov v tehniki,
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij,
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost konstruiranja, načrtovanja, modeliranja, optimiranja, ovrednotenja, upravljanja in izdelave tehnološko zahtevnih izdelkov in sistemov,
 • usvajanje novih tehnoloških postopkov in procesov,
 • sposobnost hitrega prenosa domačih ali tujih znanstveno raziskovalnih dosežkov v prakso,
 • uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije ter sistemov kot vira informacij, komunikacijskega sredstva, kot orodja pri raziskovalnem delu in kot delovnega sredstva,
 • poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacij in procesov v sodobnem tehnološkem okolju,
 • usposobljenost za strateško vodenje, upravljanje in razvoj najzahtevnejših delovnih sistemov,
 • razumevanje vrednot in vrednostnih sistemov ter profesionalno-etičnih načel,
 • proaktiven odnos do interesnih skupin (partnerjev, dobaviteljev, kupcev, konkurence idr.),
 • usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje dosežkov zaposlenih ter oblikovanje povratnih informacij,
 • poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov in principov svetovalnega dela.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent lahko napreduje v drugi letnik, če opravi študijske obveznosti prvega letnika v obsegu najmanj 46 KT.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, vendar drugega letnika ni možno ponavljati.

Študentu se lahko v skladu s 70. členom ZVS podaljša status največ za eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

 

 

Prehodnost:

Doktorski študijski program 3. stopnje (SOK, raven 10)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 KT.

Pogoj za dokončanje študija v primeru vključitve po merilih za prehode v drugi letnik programa so upešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT.

 

Izvajalci:

Fakulteta za tehnologije in sisteme

URL

URL izvajalca: