Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir strojn ištva (UN)/diplomirana inženirka stro jništva (UN)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V prvi letnik rednega in izrednega univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence

 • sposobnost analize in sinteze dela na tehniškem področju,
 • sposobnost obvladovanja sodobnih metod,
 • samostojnost raziskovanja na tehničnem področju,
 • sposobnost vodenja projektov in timskega dela,
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi,
 • sposobnost izvajanja stalnega napredka,
 • poznavanje in uvajanje informacijske tehnologije,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • poznavanje varnosti zaposlenih in varovanja okolja,
 • sposobnost analize in sinteze dela virtualnega inženiringa,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti s poudarkom na mednarodnem okolju,
 • sposobnost povezovanja različnih strokovnih disciplin.

 

Predmetno-specifične kompetence

 • sposobnost matematične analize in sinteze dela virtualnega inženiringa,
 • sposobnost matematične analize in uporabe matematičnih znanj v tehniki,
 • sposobnost razumevanja in vpeljevanja sodobnih teorij razvoja, tehnologij in vodenja,
 • sposobnost razvijanja virtualnega inženiringa okolju prijaznih izdelkov in naprav,
 • poznavanje tehničnih lastnosti materialov,
 • poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti,
 • usposobljenost za vodenje projektov,
 • usposobljenost za prenos znanja,
 • usposobljenost za razvoj proizvodnje in tehnologij z informatiko,
 • obvladovanje postopkov in metod reinženiringa in inovacij,
 • poznavanje in razvoj inteligentnih izdelkov in naprav ter umetne inteligence,
 • uporaba orodij virtualnega modeliranja izdelkov in naprav,
 • poznavanje in sposobnost uvajanja logističnih procesov,
 • poznavanje, razvoj in upravljanje energetskih sistemov in naprav.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 40 kreditnih točk drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika, kar znaša 100 kreditnih točk.

Diplomirani inženir strojništva (UN)/diplomirana inženirka strojništva (UN)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

Izvajalci:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

URL

URL izvajalca: