Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: diplomirani inženir strojništva/diplomirana inženirka strojništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence:

 • sposobnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • sposobnost prenosa pridobljenega znanja v prakso,
 • sposobnost opredeljevanja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih problemov,
 • sposobnost učinkovitega pisnega in ustnega komuniciranja v stroki tudi v tujem jeziku, ter posredovanja znanja drugim,
 • sposobnost evalvacije lastnega znanja in dosežkov ter poglabljanje in razširjanje svojega znanja,
 • sposobnost prilagajanja novim situacijam z namenom izboljševanja kakovosti,
 • spretnosti obvladovanja informacij (management informacij),
 • upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih načel,
 • sposobnost za sprejemanje strokovnih odločitev in prevzemanje odgovornosti zanje,
 • sposobnost za samostojno in timsko delo.

Predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost samostojnega reševanje tehničnih problemov iz mehanike, ki se pojavijo pri konstruiranju in snovanju novih izdelkov.
 • Razumevanje osnov elektrotehnike, mikroelektronike, vgrajenih sistemov ter opravljanje osnovnih meritev električnih veličin in inženirskega dela z elektronskimi sklopi.
 • Poznavanje osnovnih klasičnih in predvsem modernih materialov, njihovih mehanskih, kemijskih in fizikalnih lastnosti, možnosti njihove predelave in obdelave. 
 • Poznavanje osnov odrezavanja, preoblikovanja, dodajalnih postopkov, preoblikovalnih orodij, sestavljalnih orodij in zmožnost samostojnega analiziranja problemov ob uporabi strokovne literature in računalniških sistemov.
 • Razumevanje temeljnih ekonomskih kategorij, načel in pravil povezanih z delovanjem podjetja ter poznavanje metod amortiziranja, kalkuliranja stroškov in prodajnih cen, presojanje poslovne uspešnosti podjetja in ekonomske upravičenosti naložb.
 • Sposobnost uporabe znanja za izdelavo tehnične dokumentacije s stališča poznavanja standardov za tehnično risanje, predstave predmetov v prostoru ter razumevanje uporabe sodobnih IT tehnologij za izdelavo tehnične dokumentacije.
 • Obvladovanje pravilne ustne in pisne komunikacije ter zmožnost sporazumevanja na tehničnem področju v slovenskem in tujem jeziku podprto s sodobnimi orodji IKT.
 • Teoretično in praktično poznavanje oblikovanja in metod preračunov gradnikov strojev in naprav ter samostojno reševanje tehničnih problemov iz gradnikov strojev in naprav pri inovativnem konstruiranju, razvoju in snovanju izdelkov.
 • Prepoznavanje osnovnih zakonitosti projekta, opis projektnega okolja, načrtovanje projekta, opredelitev vlog znotraj projekta, predstavitev vloge projektnega vodje, komuniciranje znotraj projektne skupine in z deležniki projekta, spremljanje projekta in poročanje o projektu.
 • Sposobnost uporabe naprednih metod in orodij pri inovativnem konstruiranju izdelkov in naprav ter njihov vpliv na življenjski cikel izdelka.
 • Poznavanje tehnologije pretvarjanja in rabe energije in usposobljenost za upravljanje energetskih postrojenj ali projektiranje manjših sistemov.
 • Sposobnost izdelati vrednostno analizo delovnih potekov in izdelkov, analizo dela časa, ovrednotiti delo in izvajati racionalizacijo v podjetju.
 • Poznavanje osnovnih principov in metod konstruiranja z upoštevanjem zanesljivosti, vzdrževanja in reciklaže.
 • Poznavanje standardizacije, celovitega zagotavljanja kakovosti izdelkov, zagotavljanja zanesljivosti izdelkov, postopkov testiranja v proizvodnji, metod izboljševanja kakovosti, osnovnih pojmov meroslovja in dobre metrološke prakse, sposobnost napovedovati zanesljivost in oceniti merilno negotovost.
 • Znanja o tehnologijah, ki omogočajo hitro izdelavo izboljšanih prototipov ter o zmanjšanju stroškov in povečanju konkurenčnosti na področju razvoja novih ali obstoječih izdelkov s tehnologijami hitre izdelave.
 • Sposobnost učinkovitega načrtovanja izdelka, organiziranje razvojne procedure ter izbire primernega gradiva in tehnologije za konstruiranje izdelka.
 • Sposobnost samostojnega pristopa k inovativnem konstruiranju strojev in naprav.
 • Sposobnost projektiranja mehatronskih sistemov, načrtovanja vzdrževanja krmilnih sistemov, odkrivanja, lociranja in odpravljanja napak na sistemih.
 • Poznavanje fluidnih sistemov sistemov ter pomožnih sistemov

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 50 ECTS in opravi pozitivno izpite pri predmetih: Inženirska matematika, Inženirska mehanika 1 in Sodobna gradiva.
Študent napreduje v 3. letnik, opravi vse obveznosti prvega letnika in če z opravljenimi obveznostmi 2. letnika zbere najmanj 50 ECTS (skupaj 1 in 2 letnik 110 ECTS) in v drugem letniku opravi pozitivno izpite pri predmetih: Inženirska mehanika 2, Gradniki strojev in naprav in Inovativno konstruiranje.

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent opravi vse obveznosti in dokonča študij Inovativni razvoj izdelkov, ko opravi vse s študijskim programom opravljene obveznosti in zbere najmanj 180 kreditnih točk.

Opravljene obveznosti zajemajo:

 • opravljene vaje,
 • opravljene zahtevane seminarske in druge pisne naloge,
 • pozitivno ocenjeno poročilo o praktičnem usposabljanju,
 • vse predvidene uspešno opravljene izpite,
 • pripravi in uspešno zagovarja projektno zaključno nalogo

Izvajalci:

Visoka šola Ravne na Koroškem

URL

URL izvajalca: