Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Mojster/mojstrica strojnih instalacij Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Mojster
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

 • kandidat je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj s strokovnega področja,
 • kandidat je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti izkušenj s strokovnega področja,
 • kandidat je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj eno leto izkušenj s strokovnega področja.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 • oblikovati in izdelati montažne elemente strojnih inštalacij,
 • izvesti montažo in priklop naprav in elementov strojnih inštalacij (vodovod, plinska inštalacija, ogrevanje in prezračevanje),
 • vzdrževati strojne inštalacije (vodovod, plinska instalacija, ogrevanje in prezračevanje),
 • načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 • samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovno-pravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 • samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 • nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote,
 • zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja.

Ocenjevalci:

So člani izpitnih odborov za vsako izpitno enoto posebej. Imenuje jih minister, pristojen za šolstvo. Imenovanje se lahko obnovi vsaka 4 leta.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Kandidat opravlja mojstrski izpit, ki vsebuje štiri enote:

 • praktični del,
 • strokovnoteoretični del,
 • poslovodno-ekonomski del,
 • pedagoško-andragoški del.

Mojster/mojstrica strojnih instalacij

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat mora za pridobitev naziva mojster opraviti vse (štiri) izpitne enote mojstrskega izpita.

Izvajalci:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

URL

URL izvajalca: