Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir tehnolog (vs)/diplomirana inženirka tehnologinja (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja;
 • operativnih rešitev v tehnološkem smislu ali v procesu organizacije in vodenja;
 • standardnih razvojnih metod, postopkov in procesov;
 • uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi
 • obvladovanja razvoja in napredka;
 • avtonomnosti v strokovnem delu s področja tehnologij in sistemov;
 • poznavanja in razumevanja socialnih sistemov v poslovnem okolju;
 • razviti komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • uporabe strokovnega tujega jezika v ustni in pisni obliki;
 • kooperativnosti, usposobljenosti za timsko delo;
 • razumevanja raznolikosti in globalnega ter socialnega vpliva tehnologij na okolje;
 • zavezanosti profesionalni etiki;

(predmetno specifične kompetence)

 • razumevanja in uporabe sodobnih teorij s področja tehniških, tehnoloških in naravoslovnih ved;
 • matematičnega razumevanja tehniških problemov in uporabe matematike pri reševanju le-teh;
 • izdelave, vpeljave in vodenja projektov mehanskih, toplotnih in CNC tehnologij;
 • interdisciplinarnega povezovanja znanja;
 • reševanja konkretnih delovnih problemov na področju tehnologij in sistemov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov;
 • poznavanja mehanske in kemične lastnosti materialov, njihove uporabe in metode predelave;
 • poznavanja, načrtovanja, vpeljevanja in upravljanja avtomatizacije in robotizacije;
 • razvoja strokovnih veščin in spretnosti na področju tehnologij in sistemov;
 • izdelovanja, spremljanja in vodenja tehnične dokumentacije;
 • stalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na svojem strokovnem področju;
 • poznavanja, uporabljanja in spremljanja metode celovite kakovosti tehnologij, proizvodnje in logistike;
 • poznavanja in razumevanja institucionalnih okvirov dela (zakonodaje);
 • organiziranja in vodenja oddelka ali skupine;
 • komuniciranja z interesnimi skupinami (dobavitelji, kupci, konkurenco, strokovnjaki z različnih področij, politiki itd.);
 • svetovalnega dela (prenos znanja);
 • načrtovanja in izvajanja eksperimentov ter pravilne izbire merilnih zaznaval za merjenje fizikalnih veličin v različnih tehnoloških procesih;
 • aktivno kritično spremljati razvoj novih metod uporabe materialov na področju tehnologij in sistemov s poudarkom na ekologiji.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v 2. letnik, če usvoji s programom predpisano znanje in ostale obveznosti iz 1. letnika (predavanja, vaje, projektni seminar) in zbere najmanj 45 KT.
Študent napreduje v 3. letnik, če usvoji vse s programom predpisano znanje in ostale obveznosti iz 1. letnika ter znanje in obveznosti iz 2. letnika (predavanja, vaje, seminarji, delovna praksa) in zbere najmanj 105 KT.

Diplomirani inženir tehnolog (vs)/diplomirana inženirka tehnologinja (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor projektne diplomske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh s študijskim programom predvidenih 180 KT.
Če se je študent vpisal v 2. letnik (po merilih za prehode), mora opraviti vsaj 120 KT obveznosti na visokošolskem zavodu, če se je vpisal v 3. letnik pa vsaj 60 KT. Ostale KT prinese z drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oziroma jih pridobi s priznanjem znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.
Ob zaključku študija dobi študent diplomo, ki je javna listina, in prilogo k diplomi.

Izvajalci:

Univerza v Novem Mestu, Fakulteta za strojništvo

URL

URL izvajalca: