Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir strojništva (vs)/diplomirana inženirka strojništva (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • uporabe pridobljenega znanja v praksi;
 • samostojnega dela v okviru znanj izbrane študijske smeri;
 • upravljanja s časom;
 • razčlenitve lažjih strokovnih nalog na podnaloge;
 • razvijanja sposobnosti kritičnega in samokritičnega mišljenja;
 • dela v skupini in se interdisciplinarno povezovati s strokovnjaki drugih strok;
 • voditi tehnološke enote ali projekte;
 • se prilagajati spremenjenim situacijam pri svojem delu;
 • upoštevati varnostna, funkcionalna, gospodarska in okoljevarstvena načela pri svojem delu;
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja;
 • predstavitve strokovnih problemov in njihovih rešitev v svojem okolju in širše;
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • iskanja novih virov znanja, selekcije najdenih virov in uporabe tako pridobljenega znanja pri svojem delu;
 • poznavanja pomembnejših strokovnih izrazov v angleškem ali nemškem jeziku;
 • razvijanja profesionalne odgovornosti in etičnosti;
 • spoštovanja inženirskega kodeksa;

(predmetno specifične kompetence)

 • razumeti fizikalne zakone in pojave, na katerih temelji funkcija izdelkov in tehnologij;
 • obvladati najvažnejše pojme višje matematike in numerične matematike;
 • obvladati temeljna strokovna znanja s področja strojništva (tehniška dokumentacija, mehanika, termodinamika, strojni elementi, tehnološki postopki, kakovost) in bistvenih komplementarnih ved (kovinska in nekovinska gradiva, elektrotehnika, informatika ter organizacijske vede in ekonomika);
 • poznati osnovne merilne instrumente ali merilne verige za merjenje osnovnih veličin na področju strojništva;
 • poznati glavne okoljske omejitve in probleme;
 • poznati nekatera potrebna programska orodja za računalniško obdelavo podatkov;
 • obvladati osnovna in potrebna specifična znanja v izbrani študijski smeri (ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO, SNOVANJE, OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE; PROIZVODNO STROJNIŠTVO, MEHATRONIKA, LETALSTVO);
 • samostojno opravljati razvojno aplikativna, inženirska in strokovna organizacijska dela ter reševati posamezne dobro definirane naloge na področju strojništva.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 45 KT (po ECTS).
Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 KT) in zberejo še vsaj 40 KT z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Diplomirani inženir strojništva (vs)/diplomirana inženirka strojništva (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

URL

URL izvajalca: