Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Strojni tehnik SI/strojna tehnica SIDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
4 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 253 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovnošolska izobrazba ali
 • nižja poklicna izobrazba ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

metnik/imetnica spričevala je zmožen/zmožna:

 • uporabe strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
 • dimenzioniranja in oblikovanja strojnih delov, izbire standardnih strojnih elementov in konstruiranja sklopov;
 • matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter izdelave analitičnih in grafičnih prikazov;
 • rabe strokovne terminologije, obdelave podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; 
 • preučevati in uporabiti tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniške predpise in standarde ter tehnične načrte in navodila proizvajalcev; 
 • izvajati merilne in kontrolne postopke ter uporabe merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov; 
 • načrtovati korake od ideje do izdelave izdelka ali storitve; 
 • sodelovanja pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in predlogih izboljšav obstoječih izdelkov; 
 • izbire tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe; 
 • izbire in rabe gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva; 
 • presoje o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki; 
 • presoje možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije; 
 • ocene ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
 • izvedbe in zagotavljanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • iskanja racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju; 
 • podjetniškega razmišljanja, kritične presoje ter odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju;

(izbirno) 

 • parametričnega prostorskega modeliranja izdelkov in sestavljanja sklopov in izdelave tehniške dokumentacije;
 • izbire obdelovalnih procesov, programiranja NC strojev z nastavljanjem in korigiranjem parametrov obdelave; 
 • konstruiranja orodij in pripomočkov, montaže, demontaže, testiranja in vzdrževanja orodij;
 • načrtovanja tehnoloških procesov in izdelave osnovne tehnološke dokumentacije za proizvodnjo z upoštevanjem ergonomskih vplivov;
 • analize delovanja krmilnih funkcij, določanja vrste avtomatizacije v proizvodnji in presoje učinkov robotike; 
 • določanja in izbire energetskih naprav in strojev ter vzdrževanja in optimiranja energetskih sistemov; 
 • načrtovanja elementov in sistemov stavbnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja; 
 • spremljanja in nadzora tehnoloških procesov proizvodnje in distribucije toplote.

Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku,
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti. Imetnik/imetnica spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Strojni tehnik SI/strojna tehnica SI

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno opraviti (s pozitivnimi ocenami) splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo.Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter strojništva) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz matematike, tujega jezika ali italijanščine ter izdelek oz. storitev in zagovor).

Izvajalci:

Srednje poklicne, tehniške in strokovne šole ter ljudske univerze.

URL

URL izvajalca: