Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma tretje stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Po 38.a členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012) se v doktorski študijski program lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
 • univerzitetni študijski program (stari program),
 • magistrski študijski program (stari program). Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.
 • študijski program – enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

Splošne kompetence:

 • razumevanje pristopov, konceptov in metodologij znanstveno-raziskovalnega dela,
 • spoštljiv odnos do ustvarjalnosti in dosežkov preteklega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela naših prednikov,
 • sposobnost sistematičnega in strukturiranega pristopa k znanstveno-raziskovalnemu delu,
 • samostojno reševanje znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih nalog (od formulacije problema do rešitve oz. do odgovora na zastavljeno vprašanje),
 • sposobnost opazovanja in razumevanja fizikalnih procesov,
 • sposobnost predvidevanja izidov,
 • sposobnost kritične presoje,
 • komunikacijske sposobnosti za predstavitev in argumentiranje lastnih zamisli, hipotez in rezultatov pred znanstveno−raziskovalno in strokovno javnostjo v najširšem obsegu,
 • zavezanost k etiki znanstveno-raziskovalnega dela.

Predmetno-specifične kompetence: 

 • sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij s področja tehniških, tehnoloških in naravoslovnih ved,
 • sposobnost razumevanja tehniških problemov in uporaba sodobnih tehnik in orodij pri reševanju le-teh,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanja,
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju tehnologij in sistemov,
 • razvoj strokovnih veščin in spretnosti na področju tehnologij in sistemov,
 • sposobnost razvijanja novih znanstveno-raziskovalnih pristopov in metod,
 • sposobnost načrtovanja in izvajanja eksperimentov ter pravilne izbire merilnih metod za merjenje fizikalnih veličin v različnih tehnoloških procesih,
 • aktivno kritično spremljanje razvoja novih metod in naprednih materialov na področju tehnologij in sistemov,
 • usposobljenost za svetovalno delo (prenos znanja).

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Pogoji za napredovanje v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 kreditnih točk.
Pogoji za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter odobrena tema doktorske disertacije.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije. Študent dokonča študij, ko zbere vse s študijskim programom predvidene kreditne točke (180 KT).

Izvajalci:

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo

URL

URL izvajalca: