Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V prvi letnik rednega in izrednega visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila se na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) lahko vpiše, kdor je:

 • opravil maturo,
 • opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem področju,
 • sposobnost obvladovanja sodobnih metod, postopkov in procesov,
 • usposobljenost za kritično presojanje,
 • sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v praksi,
 • samostojnost v strokovnem delu,
 • poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu z uporabo slovenskega in tujih jezikov,
 • usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova uporaba,
 • sposobnost upoštevanja profesionalne etike,
 • sposobnost izvajanja stalnega napredka poslovanja,
 • poznavanje strokovnih izrazov – terminologija,
 • poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih orodij in računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja,
 • poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja,
 • poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije in reševanja konfliktov.

 

Predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja,
 • sposobnost matematičnega razumevanja, predvsem s področja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v praksi - aplikacije,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov,
 • poznavanje tehničnih lastnosti materialov in proizvodov,
 • poznavanje in vpeljevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti proizvodov in storitev,
 • poznavanje zakonodaje na področju tehnike in poslovanja,
 • usposobljenost za vodenje del,
 • usposobljenost za komuniciranje z dobavitelji, kupci, strankami, konkurenco ...,
 • usposobljenost za prenos znanja partnerjem,
 • sposobnost spoznavanja delovanja podjetij,
 • poznavanje organizacijskih struktur in procesne organiziranosti,
 • poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega procesa,
 • poznavanje delovne zakonodaje,
 • razvijanje in uvajanje novih tehniških postopkov in procesov,
 • sposobnost zagotavljanja skladnosti proizvodov in procesov s predpisanimi zahtevami,
 • poznavanje metod vzdrževanja proizvodov,
 • poznavanje metod spremljanja prodanega proizvoda,
 • poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske industrije,
 • sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih naprav,
 • poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in imeti najmanj 40 KT iz drugega letnika, skupaj najmanj 100 KT. Če se študent vpiše v 2. letnik po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1. 1. 1994, mora do vpisa v 3. letnik opraviti predpisane diferencialne izpite.

Diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8).

Opis poklica

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku, po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 01.01.1994, vpiše v program Inženiring in vozila, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 KT.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 01.01.1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Izvajalci:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

URL

URL izvajalca: