Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Papirničar/papirničarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovnošolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
 • srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo,
 • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo ter usklajuje delo skupine,
 • skrbi za doseganje zastavljenih kakovostnih parametrov skladno s standardi,
 • gospodarno ravna s surovinami, materiali, energijo in časom,
 • varuje zdravje in okolje,
 • sporazumeva se s sodelavci v podjetju,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter vizualizacijo proizvodnega in tehnološkega procesa,
 • izvaja delovne postopke: priprava snovi, izdelava na papirnem/kartonskem stroju, premazovanje, oplemenitenje, dodelava, upravlja stroje in naprave za proizvodnjo ter premazovanje papirja, vlaknin in kartona,
 • upravlja stroje za dodelavo papirja in predelavo papirja v higienske izdelke,
 • spremlja in pregleduje informacije o materialu, dogodkih in okolju za odkrivanje težav.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično delo – v laboratorijskem merilu in/ali simulacije in/ali blok sheme,
 • ustni zagovor.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: