Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir tehnologije polimerov (vs)/diplomirana inženirka tehnologije polimerov (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • analize in sinteze,
 • prenosa pridobljenega teoretičnega znanja v prakso,
 • reševanja problemov,
 • učinkovitega komuniciranja, tudi v tujem jeziku, in uporabo modernih predstavitvenih orodij,
 • učiti se in imeti potrebo po vseživljenjskem učenju,
 • prilagajanja novim situacijam za izboljšanje kakovosti,
 • obvladovanja informacij (management informacij),
 • samostojnega in timskega dela,

(predmetnospecifične kompetence)

 • obvladovanja temeljnega znanja s področja naravoslovja in tehnike ter povezovanja znanja z različnih področij ter aplikacije tega znanja na področje tehnologije polimerov,
 • razumevanja splošne strukture področja tehnologije polimerov ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • koherentnega obvladovanja znanj s področij polimernih materialov, tehnologij pridelave, predelave in preoblikovanja polimerov,
 • uporabe inženirskih računalniških orodij ter informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu,
 • poznavanja osnovnih principov področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa ter aplikacije tega znanja na konkretno delovno področje,
 • umeščanja novih informacij v kontekst s področja tehnologije polimerov in njihove implementacije v prakso,
 • reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo inženirskih metod in postopkov,
 • aktivne uporabe tujega jezika.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent lahko napreduje iz 1. v 2. letnik, če je opravil obveznosti iz predmetov: Tehniška matematika, Tehniška fizika, Splošna kemija, Računalniške integracije I in Načrtovanje tehnologij in orodij.
Študent lahko napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti iz 1. letnika, zbral v 2. letniku vsaj 45 kreditnih točk ter opravil obveznosti iz naslednjih predmetov: Kemija polimerov, Polimerni kompoziti, Nauk o materialih in Računalniške integracije II.

Diplomirani inženir tehnologije polimerov (vs)/diplomirana inženirka tehnologije polimerov (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbrati najmanj 180 kreditnih točk.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Visoka šola za tehnologijo polimerov

URL

URL izvajalca: