Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo;
 • delodajalčevo referenčno pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti na delovnih mestih, za katere se izvaja preverjanje.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine,
 • uvaja nove sodelavce v delo,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi,
 • gospodarno ravna s surovinami, materiali, energijo in časom ter tako usmerja sodelavce,
 • varuje zdravje in okolje,
 • izvaja in upošteva navodila, zakonodajo in zahteve za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja,
 • skrbi za spodbudno delovno vzdušje z ustreznimi načini sporazumevanja s sodelavci v podjetju,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in vizualizacijo proizvodnega procesa,
 • organizira in nadzira delovno skupino v proizvodnji,
 • organizira in nadzira pripravo vlaknin, papirne in premazne snovi,
 • nadzira delovanje strojev in naprav za proizvodnjo ter premazovanje papirja in kartona,
 • nadzira delovanje strojev za dodelavo papirja in predelavo papirja v higienske izdelke,
 • nadzira kakovost polizdelkov in končnih izdelkov ter ukrepa v primeru odstopanj od standardov,
 • dodeljuje jasne cilje in s sodelavci spremlja doseganje ciljev po posameznih strojih.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično delo – v laboratorijskem merilu in/ali simulacije in/ali blok sheme,
 • ustni zagovor.

Opis poklica

Kratek opis

Tehnik papirniške tehnologije ali papirniški tehnik je usposobljen za spremljanje in operativno vodenje proizvodnje celuloze, lesovine, vseh vrst papirjev, kartonov in lepenk.

Kaj delavec običajno dela

Tehnik papirniške tehnologije je poklic, s katerim je delavec usposobljen za spremljanje in operativno vodenje proizvodnega procesa izdelave celuloze, lesovine in recikliranih vlaknin. Usposobljen je za vodenje proizvodnje valovitega kartona in izdelkov iz kartona. Najpogostejša opravila so: nadzor, spremljanje in usmerjanje delovanja tehnoloških postopkov in linij v papirništvu. Izvaja laboratorijski nadzor kakovosti celuloze, papirja, premaznih mešanic in vhodnih surovin. Sodeluje pri razvoju papirniških proizvodov in tehnoloških postopkov. Zajema in interpretira podatke za oblikovanje normativov in predpisov o porabi časa, materiala in energije. Pripravlja navodila in predpise za delo in tehnološke postopke. Upravlja z merilnimi, krmilnimi in regulacijskimi sistemi. Sodeluje pri načrtovanju proizvodnje, vodenju in organizaciji dela večjih skupin sodelavcev v posameznih proizvodnih obratih. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: