Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • Sprejema, pregleda in razume tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje terminsko in po delovnih fazah svoje delo ter delo skupine v procesu vročega oblikovanja stekla;
 • organizira in vodi delovni proces vročega oblikovanja stekla;
 • pozna postopek priprave steklarske zmesi in taline ter spremlja taljenje stekla;
 • nabira in piha steklo v enakomerno debelo in visoko kroglico s pravilno odmerjeno višino stekla na steklarski pipi, tako da upošteva tehnično dokumentacijo izdelka ter upošteva pravila varovanja zdravja na delovnem mestu;
 • spremlja temperaturo in kakovost stekla in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa;
 • izdeluje zahtevnejše izdelke skladno z merili kakovosti izdelka, ki so določeni v tehnični dokumentaciji z uporabo modela ali brez (okrasno izdelki, votle oblike, podstavki na kelihih, vazah …);
 • zagotavlja kakovost in doseganje količinskih normativov proizvedenih izdelkov ter pri tem upošteva predpise, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje;
 • dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam;
 • pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko ter vrednote podjetja;
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in ustrezna programska orodja pri svojem delu.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.

Opis poklica

Kratek opis

Steklopihalec oblikuje stekleno maso ter izpihuje steklene izdelke iz različnih vrst stekel: brezbarvnega in barvnega kristala in stekla ali v kombinaciji obeh in tudi iz specialnih vrst stekel.

Kaj delavec običajno dela

Delo steklopihalca poteka v skupini. Velikost skupine je odvisna od vrste izdelka in tehnike izdelave ter šteje od 2 do 9 delavcev. Skupino vodi mojster-steklopihalec, ki je odgovoren za kvaliteto dela in istočasno opravlja najzahtevnejše faze dela. Steklopihalec lahko izvaja eno ali več faz dela, in sicer: nabira steklovino, izdeluje kroglice različnih velikosti, preoblikuje stekleno maso ter izpihuje izdelke. Prinaša steklo za ročke, podstavke in druge dodatke. Dela lahko na polavtomatskih napravah, na stiskalnicah in KIKO-strojih kot nabiralec steklovine, stiskalec ali izpihovalec. Pred začetkom dela si pripravi orodja in pripomočke za delo ter kalupe, v katerih izpihuje izdelke. Ravno tako pripravi delovno odprtino na peči in jo priredi za želeno količino odvzema steklovine. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: