Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir lesarstva (vs)/diplomirana inženirka lesarstva (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • poznavanja lastnosti lesa in vlaknatih kompozitov ter možnosti njihove uporabe,
 • razumevanja in poznavanja tehnoloških procesov ter proizvodnih tehnologij v lesarstvu,
 • povezovanja teoretičnih in praktičnih znanj, ki omogočajo izvajanje, nadzorovanje in tudi vodenje lesno predelovalnih tehnoloških postopkov,
 • prenosa strokovnih znanj v proizvodnjo, zlasti novih tehnoloških rešitev v proizvodnjo, kritične presoje in uporabe teoretičnega znanja v praksi,
 • reševanja praktičnih problemov v proizvodnji z uporabo znanstvenih metod in interdisciplinarnega dela,
 • samostojnega strokovnega izvajanja, nadzorovanja in vodenja tehnoloških procesov v lesno predelovalni proizvodnji ter reševanja problemov,
 • kreativne rabe informacijskih tehnologij,
 • skupinskega in projektnega dela, pri čemer je poudarjena družbena odgovornost in strokovna etika,
 • samostojnega strokovnega dela in samokritične presoje,
 • komuniciranja s sodelavci, vodstvenimi delavci, podrejenimi sodelavci in javnostjo,
 • samoučenja, strokovnega in osebnostnega razvoja ter sledenja izsledkov raziskovalnega dela,
 • uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti,
 • izvajanja analiz, praktičnega in aplikativnega načrtovanja ter izvedbe procesa do končnega izdelka,
 • cenovne analize procesa, materiala, tehnologije, prodaje tržišča, varnosti pri delu …,
 • razumevanja in povezovanja tehničnih, tehnoloških, naravoslovnih, ekonomskih in organizacijskih znanj,

(predmetnospecifične kompetence)

 • obvladovanja praktičnih veščin in spretnosti,
 • poznavanja zgradbe in lastnosti lesa ter vlaknatih kompozitov,
 • določevanja uporabnosti posameznih lesnih vrst in vlaknatih kompozitov,
 • poznavanja načela trajnostne, smotrne in optimalne rabe lesa,
 • poznavanja proizvodnih tehnologij v lesarstvu,
 • razumevanja, poznavanja in obvladovanja tehnologij ter tehnoloških procesov v lesarstvu,
 • sistematičnega spremljanja virov strokovnih informacij in njihove smiselne rabe v proizvodnih tehnologijah,
 • gospodarjenja z lesom in vlaknatimi kompoziti.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel za vpis v 2. letnik najmanj 48 kreditnih točk, za vpis v 3. letnik pa mora imeti opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika ter doseženih 60 kreditnih točk za 1. letnik in 48 kreditnih točk za 2. letnik (skupaj 108 kreditnih točk).

Diplomirani inženir lesarstva (vs)/diplomirana inženirka lesarstva (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Kaj delavec običajno dela

Dela, ki jih opravlja inženir lesarstva, so raznovrstna in zajemajo različna področja. Inženir lesarstva se lahko ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo ali celotno dokumentacijo, kadar gre za nove investicije, vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa. Vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila. Med njegove naloge sodijo varstveni ukrepi in varstvo okolja. Sodeluje s predstavniki raznih ustanov, vodi in usklajuje različne postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov.

Inženirji lesarstva so med ključnimi strokovnjaki v vodstvu podjetij in v razvojnih skupinah zato morajo dobro poznati celotno poslovanje od prvih stikov s kupci do same proizvodnje. V lesnopredelovalni industriji tvorijo stroji in naprave materialno podlago za predelavo in izdelavo končnih izdelkov zato vsak zastoj zaradi okvare pomeni ustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti predmetov po izbranem predmetniku, v skupnem obsegu 180 kreditnih točk. Študent mora pripraviti in zagovarjati diplomski projekt.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: