Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir bionike (vs)/diplomirana inženirka bionike (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • moralnega in etičnega delovanja – to je poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • načrtovanja in organiziranja lastnega dela in dela drugih,
 • zagotavljanja kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju, skladno s standardi in pravili stroke,
 • uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • razumevanja poklicne in etične odgovornosti,
 • zavedanja pomena nadaljnjega in vseživljenjskega izobraževanja ter posredovanja znanj,
 • racionalne uporabe energije, gradiv (materialov) in časa,
 • varovanja zdravja in okolja, odgovarjati za lastno varnost in varnost drugih,
 • razvijanja podjetniških lastnosti, spretnosti in vedenja,
 • sodelovanja pri razvoju stroke in prevzemanja pobud za uvajanje novosti v stroko,
 • uporabe tujega jezika za spremljanje novosti v stroki in za komunikacijo s strokovnjaki iz tujine,

(predmetnospecifične kompetence)

 • uporabe računalniških bionsko procesnih orodij pri delovnih postopkih in procesih,
 • odločanja o strokovnih in poslovnih zadevah in reševanja problemov s področja bionike,
 • priprave izvedbenih načrtov za bionske sisteme,
 • sodelovanja pri pripravi in izvedbi bionskih projektov,
 • sodelovanja pri načrtovanju, izvedbi posodobitev, nadzoru in optimiranju bionskih in tehničnih procesov,
 • identificiranja in analiziranja obstoječih bionskih procesov ter vključevanja novih izsledkov,
 • vključevanja obnovljivih in alternativnih virov energije v bionske procese,
 • spremljanja informacij o bionskih procesih,
 • uporabe interdisciplinarnih znanj biologije in tehnike za reševanje konkretnih izzivov v okolju,
 • iskanja vzorov in rešitev za tehniške probleme v naravi,
 • uporabe sodobnih bionskih gradiv,
 • reševanja tehniških problemov z implementacijo nanotehnologij,
 • skrbeti za ekologijo, sonaravni trajnostni razvoj in biorazgradljivost,
 • izboljševanja ergonomije delovnih mest in delovnih pogojev,
 • smotrnega ravnanja s surovinami in odpadnimi materiali,
 • skrbeti za učinkovito rabo energije.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent mora za napredovanje v drugi letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu: minimalno 45 ECTS.
Študent bo lahko napredoval v tretji letnik v kolikor bo opravil vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika, v obsegu minimalno 45 ECTS.

Diplomirani inženir bionike (vs)/diplomirana inženirka bionike (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Visoka šola na Ptuju

URL

URL izvajalca: