Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir tehnologije polimerov/magistrica inženirka tehnologije polimerovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končan študijski program prve stopnje ustreznih strokovnih področij (tehnologija polimerov, strojništvo, kemija in kemijska tehnologija) ali
 • končan študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 KT.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • demonstriranja poglobljenega znanja in razumevanja bistvenih dejstev, konceptov, principov in teorij, ki se nanašajo na področja študija na 2. Stopnji,
 • uporabe znanja in metodologij pri reševanju kvalitativnih in kvantitativnih kompleksnih problemov ter v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu,
 • obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov, procesov ter razvoja kritične in samokritične presoje,
 • strokovne analize in sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
 • umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst stroke,
 • objektivnosti pri doseganju, vrednotenju rezultatov in predstavitvi raziskovalnih rezultatov,
 • avtonomnosti pri strokovnem delu,
 • reševanja multidisciplinarnih problemov v sodelovanju z ožjimi sodelavci ter sodelujočimi iz drugih delovnih okolij in področij,
 • obvladovanja informacijskih tehnologij za uspešno strokovno delo, tudi za vodenje ter izvajanje industrijskih in raziskovalno/razvojnih projektov,
 • oblikovanja strokovnega mnenja; v primerih, ko razpolaga s pomanjkljivimi ali omejenimi informacijami, te zna poiskati,
 • jasnega in učinkovitega komuniciranja/sporočanja zaključkov, utemeljitev in znanja za strokovno in laično javnost,
 • etične refleksije in zavezanosti k profesionalni etiki,
 • strokovnega sodelovanja in učinkovitega komuniciranja tudi v mednarodnem okolju (v tujem jeziku),
 • organiziranja dela,
 • timskega dela,
 • prevzemanja odgovornosti za lasten profesionalni razvoj in vseživljenjskega učenja,
 • obvladanja znanj in kompetenc za nadaljevanje študija na 3. stopnji,

(predmetnospecifične kompetence)

 • obvladovanja širokega in poglobljenega znanja o polimernih materialih, proizvodnji, modifikaciji in predelavi polimernih materialov, primernega za ustvarjanje inovacij, novih idej in uporabe pridobljenega znanja v industrijsko in raziskovalno/razvojno okolje,
 • uporabe znanja v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu na področju tehnologije polimernih materialov,
 • vodenja in izvajanja laboratorijskih postopkov ter poznavanja instrumentov in njihovega delovanja za izvajanje analiz in za ovrednotenje rezultatov,
 • vodenja in izvajanja projektov na laboratorijski, pilotni in industrijski ravni,
 • samostojnega in varnega izvajanja eksperimentalnega dela ter vrednotenja eksperimentalnih postopkov in rezultatov,
 • obvladovanja znanja in kompetenc, ki ustrezajo zahtevam naprednih tehnologij in uporab s področja tehnologije polimernih materialov in sorodnih področij,
 • uporabe znanja v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu na področju tehnologije polimernih materialov,
 • poznavanja analitskih metod za karakterizacijo polimerov in polimernih materialov ter interpretacije rezultatov analiz,
 • razumevanja pomembnosti trajnostnega razvoja in trajnostne pridelave in uporabe polimernih materialov ter načrtovanja produktov iz polimernih materialov z upoštevanjem trajnostnega razvoja,
 • razumevanja odnosov med zgradbo, mikrostrukturo in lastnostmi kovinskih in nekovinskih materialov,
 • poznavanja pomena dodatkov polimernim materialov nano dimenzij ter razumevanja nano efektov,
 • razumevanja pomena in izvora polimernih materialov iz obnovljivih virov,
 • razumevanja pomena biorazgradljivosti in biozdružljivosti pri uporabi polimerov v biomedicini,
 • povezave površinske strukture polimernega materiala z adhezijskimi lastnostmi ter poznavanja postopkov karakterizacije površin,
 • poznavanja priprave in predelave večkomponentnih polimernih materialov,
 • poznavanja in razumevanja pomembnosti kakovostnega oblikovanja in konstruiranja polimernih izdelkov in orodij,
 • teoretičnega in praktičnega poznavanja in razumevanja reoloških zakonitosti za potrebe načrtovanja procesov predelave polimerov,
 • poznavanja teorije in prakse numeričnih metod za potrebe reševanja konstrukcijskih problemov pri predelavi polimerov,
 • razumevanja celovitosti poslovnega okolja v organizacijah in povezanosti med različnimi managerskimi procesi v njem ter uporabe tega znanja, predvsem znanja o projektnem delu, managementu proizvodnje, delu z ljudmi in obvladovanju sprememb v praksi,
 • razumevanja, kritične analize, sinteze in uporabe teoretičnih in aplikativnih znanj managementa kakovosti v poslovnem in proizvodnem okolju ter razumevanja uvajanja sistema managementa kakovosti v specifične proizvodne procese razvoja, izdelave in prodaje.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent mora za uspešno napredovanje iz 1. v 2. letnik zbrati vsaj 45 kreditnih točk iz študijskih obveznosti 1. letnika. Poleg tega mora opraviti še vse predvidene obveznosti pri predmetih: Znanost o materialih, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10) 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Fakulteta za tehnologijo polimerov

URL

URL izvajalca: