Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Lesarski tehnik/lesarska tehnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
4 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovnošolska izobrazba ali
 • nižja poklicna izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je zmožen:

 • izbiranja ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanja uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov,
 • izbiranja ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka,
 • določanja načinov krojenja in optimalne rabe materialov,
 • določanja tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv,
 • oblikovanja enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje,
 • določanja porabe časa in materialov ter izdelave kalkulacij,
 • izdelave tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem,
 • načrtovanja in organiziranja delovnega mesta v tehnološkem procesu,
 • upoštevanja in izvajanja predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu,
 • delovanja po načelih projektnega načina dela,

Izbirno:

 • razumevanja temeljnih načel delovanja poslovnega procesa, planiranja in obvladovanja stroškov ter delovanja sistema kakovosti,
 • sodelovanja pri oblikovanju izdelkov s poznavanjem antropometrije, ergonomije in zgodovinskih stilov pohištva,
 • sodelovanja pri organizaciji dela na žagarskem obratu in pri upravljanju z objekti in napravami za tehnično sušenje lesa.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, in so opravili vse interesne dejavnosti ter vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno opraviti splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo.
Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz lesarstva) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek in zagovor).

Izvajalci:

Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze. 

URL

URL izvajalca: