Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Inženir lesarstva/inženirka lesarstvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali poklicna matura (prej zaključni izpit) ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5
Raven EOVK: Kratki cikel

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • samostojnega razvoja poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • povezovanja znanja z različnih področij pri vodenju, načrtovanju in organiziranju tehnoloških procesov,
 • evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v delovnih procesih ,
 • samostojnega odločanja za izbiro in uporabo surovin in materialov ter tehnologij v proizvodnji,
 • uporabe pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje v domačem in v mednarodnem okolju,
 • razvijanja moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem delovnem strokovnem področju,

(poklicno-specifične kompetence)

 • samostojnega načrtovanja terminskega plana in organiziranja potrebnih aktivnosti za učinkovito delo,
 • načrtovanja, organiziranja in vodenja tehnoloških procesov predelave, obdelave in uporabe lesa in lesnih tvoriv,
 • zagotavljanja kakovosti delovnih procesov in izvajanja izbora in pregleda izdelkov,
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • razvijanja podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja,
 • vodenja administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja,
 • zagotavljanja vzdrževanja delovnih sredstev in opreme,
 • sodelovanja v strokovnem timu in pri razvoju ter konstruiranju novih izdelkov,
 • komuniciranja s strokovnjaki, strankami, naročniki; komunicira v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov,
 • skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varovanja zdravja in okolja,
 • skrbi za ohranjanje in vzdrževanje kulturne in tehnične dediščine.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Inženir lesarstva/inženirka lesarstva

SOK 6

EOK 5

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 7 / EOK 6

Prehodnost:
Študijski programi 1. stopnje (SOK: raven 7)

Opis poklica

Kratek opis

Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Kaj delavec običajno dela

Dela, ki jih opravlja inženir lesarstva, so raznovrstna in zajemajo različna področja. Inženir lesarstva se lahko ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo ali celotno dokumentacijo, kadar gre za nove investicije, vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa. Vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila. Med njegove naloge sodijo varstveni ukrepi in varstvo okolja. Sodeluje s predstavniki raznih ustanov, vodi in usklajuje različne postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov.

Inženirji lesarstva so med ključnimi strokovnjaki v vodstvu podjetij in v razvojnih skupinah zato morajo dobro poznati celotno poslovanje od prvih stikov s kupci do same proizvodnje. V lesnopredelovalni industriji tvorijo stroji in naprave materialno podlago za predelavo in izdelavo končnih izdelkov zato vsak zastoj zaradi okvare pomeni ustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za končanje študijskega programa mora študent opraviti vse obvezne module in predmete v obsegu 92 KT, enega izmed izbirnih modulov v obsegu 18 KT, prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT in diplomsko delo v obsegu 5 KT.

Izvajalci:

Višje strokovne šole

URL

URL izvajalca: