Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir lesarstva (un)/diplomirana inženirka lesarstva (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladanja temeljnega naravoslovnega, tehničnega in tehnološkega znanja,
 • obvladanja strokovnega znanja, pridobljenega s študijem teoretičnih in praktičnih primerov,
 • uporabe pridobljenega znanja v praksi,
 • prenosa, kritične presoje in uporabe teoretičnega znanja v praksi in reševanja problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja, sposobnostjo interdisciplinarnega dela in uporabo znanstvenih metod,
 • reševanja problemov in sprejemanja odločitev v praksi,
 • sprejemanja odločitev v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah,
 • komunikacijske odprtosti in komuniciranja ter obvladovanja informacijskih tehnologij,
 • vseživljenjskega učenja,
 • posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • samostojnosti ter samokritičnosti,
 • profesionalne etične odgovornosti,

(predmetnospecifične kompetence)

 • poznavanja zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala,
 • poznavanja tehnologije in tehnoloških procesov v lesarstvu,
 • poznavanja zakonitosti poslovanja podjetij,
 • optimalne rabe lesa,
 • vodenja in načrtovanja tehnologije predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov,
 • konstruiranja lesnih proizvodov ob uporabi sodobnih računalniških metod,
 • organizacije in vodenja podjetja,
 • sodelovanja v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah,
 • gospodarjenja z lesom in lesnimi proizvodi,
 • sodelovanja pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel za vpis v 2. letnik najmanj 48 kreditnih točk, za vpis v 3. letnik pa mora imeti opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika ter doseženih 60 kreditnih točk za 1. letnik in 48 kreditnih točk za 2. letnik (skupaj 108 kreditnih točk).

Diplomirani inženir lesarstva (un)/diplomirana inženirka lesarstva (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Kaj delavec običajno dela

Dela, ki jih opravlja inženir lesarstva, so raznovrstna in zajemajo različna področja. Inženir lesarstva se lahko ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo ali celotno dokumentacijo, kadar gre za nove investicije, vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa. Vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila. Med njegove naloge sodijo varstveni ukrepi in varstvo okolja. Sodeluje s predstavniki raznih ustanov, vodi in usklajuje različne postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov.

Inženirji lesarstva so med ključnimi strokovnjaki v vodstvu podjetij in v razvojnih skupinah zato morajo dobro poznati celotno poslovanje od prvih stikov s kupci do same proizvodnje. V lesnopredelovalni industriji tvorijo stroji in naprave materialno podlago za predelavo in izdelavo končnih izdelkov zato vsak zastoj zaradi okvare pomeni ustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti predmetov po izbranem predmetniku, v skupnem obsegu 180 kreditnih točk. Študent mora pripraviti in zagovarjati diplomski projekt.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: