Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir lesarstva/magistrica inženirka lesarstvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končan prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti ali katerikoli od primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini ali
 • končan prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega vsaj 180 kreditnih točk, če kandidat dodatno opravi do 45 kreditnih točk, iz nabora predmetov provstopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija ali
 • končan star visokošolski strokovni študijski program Lesarstvo ali katerikoli primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini ali
 • končan star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidat dodatno opravi do 45 kreditnih točk iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladanja poglobljenega temeljnega znanja na izbranem področju,
 • obvladanja strokovnega znanja pridobljenega s študijem teoretičnih in praktičnih primerov,
 • samostojne uporabe pridobljenega znanja na praktičnih primerih,
 • prenosa, kritične presoje in uporabe teoretičnega znanja v praksi in reševanja problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja, sposobnostjo interdisciplinarnega dela in uporabo znanstvenih metod,
 • reševanja problemov in sprejemanja odločitev v praksi,
 • sprejemanja odločitev v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah,
 • individualnega in skupinskega dela,
 • komunikacijske odprtosti, obvladovanja informacijskih tehnologij,
 • strokovnega komuniciranja doma in v tujini,
 • vse-življenjskega učenja,
 • posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • samostojnosti ter samokritičnosti,
 • profesionalne etične odgovornosti,
 • ustvarjalnega razmišljanja s pomočjo katerega pride do izvirnih rešitev,

(predmetnospecifične kompetence)

 • reševanja zahtevnejših tehnoloških in organizacijskih nalog,
 • samostojnega razvojnega dela,
 • samostojnega raziskovalnega dela,
 • poznavanja lesa kot materiala biološkega izvora,
 • poznavanja lesarske obdelovalne in predelovalne tehnologije s poudarkom na tehnoloških optimizacijah in fleksibilnosti tehnologij,
 • poznavanja snovanja in rabe lesnih kompozitov,
 • optimalnega vrednotenja lesnih ostankov in biomase kot tehnološke in energetske surovine,
 • organizacije in vodenja podjetja,
 • gospodarjenja z lesom in lesnimi proizvodi,
 • konstruiranja ter oblikovanja pohištva in proizvodov iz lesa ter lesnih kompozitov.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 45 kreditnih točk.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10) 

Opis poklica

Kratek opis

Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Kaj delavec običajno dela

Dela, ki jih opravlja inženir lesarstva, so raznovrstna in zajemajo različna področja. Inženir lesarstva se lahko ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo ali celotno dokumentacijo, kadar gre za nove investicije, vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa. Vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila. Med njegove naloge sodijo varstveni ukrepi in varstvo okolja. Sodeluje s predstavniki raznih ustanov, vodi in usklajuje različne postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov.

Inženirji lesarstva so med ključnimi strokovnjaki v vodstvu podjetij in v razvojnih skupinah zato morajo dobro poznati celotno poslovanje od prvih stikov s kupci do same proizvodnje. V lesnopredelovalni industriji tvorijo stroji in naprave materialno podlago za predelavo in izdelavo končnih izdelkov zato vsak zastoj zaradi okvare pomeni ustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti predmetov po izbranem predmetniku, v skupnem obsegu 120 kreditnih točk. Študent mora pripraviti in zagovarjati magistrsko delo.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: