Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tiskDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
 • vsaj srednješolska izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
 • vsaj poklicna šola grafične smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi,
 • varuje zdravje in okolje, - razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • sporazumeva se s sodelavci in z naročniki, - vodi skupino in sodeluje v njej,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • izvaja delo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili,
 • uporablja predloge v vektorskem in bitnem zapisu (bitmap, vector),
 • uporablja rastrsko procesno (RIP) opremo, - barvno upravlja reprodukcijski proces,
 • prilagaja datoteke za tisk ali izrez, - tiska in izrezuje na strojih za produkcijski digitalni tisk in izrezovanje,
 • dodeluje digitalno natisnjene tiskovine z integriranimi ali samostoječimi sistemi dodelave.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČINI PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

SOK 5

EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Naloga tiskarja- tiskarskega tehnika je, da na tiskovno podlago prenese odtis tiskovnih elementov, besedilo, simbole, risbe in slike v predvideni barvi in zagotovi obstojnost in zaščito odtisa tiskanega izdelka.

Kaj delavec običajno dela

Glavna značilnost tiskanega medija je zapis, ki ima dolgo življenjsko obstojnost, enostavno uporabnost, prenosljivost in praktično trajno ponovljivost. Tiskovina - tiskarski izdelek, knjiga, časopis, revija, prospekt, razglednica, vrečka, denar, znamka in ostale vrednostne tiskovine nastanejo v tiskarni po naslednjih zaporednih tehnoloških postopkih:

 • oblikovanje
 • stavljenje
 • reprofotografija
 • izdelava tiskovnega sestavka - forme
 • tisk in dodelava.
 • Tisk je v tej verigi eden najpomembnejših postopkov, ki ga opravlja izučen strokovnjak- tiskar. Značilnost tega postopka je odtis ali prenos tako imenovanih barvnih tiskovnih elementov- informacij (tekst, slika in risba) s tiskovnega sestavka, forme na tiskovno podlago, papir, karton, steklo, kovino in plastiko. Za prenos s tiskovnih elementov uporablja tiskarski stroj. Tiskar tiska na različne materiale z različnimi tehnikami. Najpomembnejši pripomoček tiskarja je tiskarski stroj. Ta je glede na tiskarsko tehniko in stopnjo avtomatizacije lahko zelo enostavna polavtomatska naprava ali pa je zapletena, precizna, popolnoma avtomatizirana, računalniško krmiljena naprava velike denarne vrednosti.

Postopek tiska je razdeljen na tri osnovne faze:

 • priprava za tisk: pregled tehnološke dokumentacije, priprava tiskovnega materiala in barv ter tiskovnih form
 • priprava tiskarskega stroja
 • tisk in priprava tiskovine za dodelavo.

Tiskar skrbi, da je tiskovina tiskana po predpisanih navodilih in v okviru tehnoloških standardov za kakovost. Rezultat njegovega dela presoja naročnik in končni uporabnik. Da doseže ustrezen učinek, mora tiskar dobro obvladati celotni tehnološki postopek. Poznati mora zmožnosti tiskarskega stroja, lastnosti tiskovnih materialov in barv ter končni namen tiskovine. Ob vsakem začetku tiska nove tiskovine najprej preuči delovno dokumentacijo, pregleda in pripravi tiskovni material, pomožne materiale, barve in tiskovne forme ter pripravi načrt dela. Po temeljitem pregledu začne s pripravo tiskarskega stroja za tisk.

Pri nastavitvi stroja mora upoštevati naslednje parametre:

 • debelina in vrsta tiskovnega materiala
 • pravilna vstavitev tiskovne forme
 • priprava barvnega in vlažilnega sistema za obarvanje tiskovine
 • nastavitev transportnih elementov za transport papirja skozi tiskarski člen z ustrezno nastavitvijo vnosa papirja ter tiskovnih in prenosnih členov stroja.

Nastavitev stroja za potek papirja skozi tiskarski stroj omogoči enake pogoje za tisk tiskovine v celotni nakladi, zato je ta faza dela pomembna. V naslednji fazi izdela poskusne odtise, s katerimi določi ustrezno lego potiskanih površin na papirju, preveri popolnost odtisa vseh potiskanih površin in čistost nepotiskanih delov. Po ustreznem obarvanju izdela kontrolni odtis - standard za tisk celotne količine tiskovine, ki ga potrdi tudi kontrolor kakovosti. Med tiskom nadzira odtis na tiskarski poli, meri obarvanja in pripravlja papir. Dodaja barvo in izloča ali označuje potiskane pole z napakami ter pripravlja tiskovino za naslednje faze dela.

Po končanem tisku pripravi stroj za naslednjo tiskovino tako, da odstrani tiskovne forme, po potrebi opere barvni in vlažilni sistem ter temeljito očisti tiskovne člene. Zelo pomembna naloga tiskarja je stalno vzdrževanje tiskarskega stroja: čiščenje, mazanje in kontrolna nastavitev posameznih elementov in okolice. Poskrbi tudi za pripravo barve, nekatere barvne odtenke zmeša s pomočjo recepta ali jih sam izdela, in za shranjevanje tiskovnih form. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: