Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Glasbeni redaktor/glasbena redaktoricaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja. Delovne izkušnje kandidat dokaže z dokazili o samostojnem delu na najmanj treh različnih in raznovrstnih medijsko realiziranih projektih s področja dela glasbenega redaktorja (glasbena oprema, vodena glasbena oddaja, intervju, reportaža, poročilo, komentar, recenzija). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji skladno z lastno idejno zasnovo glasbenih oddaj
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe in okolja
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 • sporazumevati se z deležniki v materinem jeziku
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 • izdelati predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 • voditi glasbene oddaje
 • zasnovati in opravljati intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 • poročati o glasbenih dogodkih
 • sodelovati pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje
 • skrbeti za redno bogatitev glasbenega arhiva

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE       

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja izdelek (zbirka realiziranih projektov s področja dela glasbenega redaktorja), in sicer tako, da v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.) zbere realizirane projekte, ki so navedeni z dokazili v prijavni vlogi (osebna zbirna mapa) za pridobitev kvalifikacije. Izdelek mora biti pripravljen v obliki več glasbenih oddaj s priloženo ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za načrtovanje in izvedbo oddaj (scenarij, dispozicija, besedilo,…). 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: