Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani filmski in televizijski ustvarjalec (un)/diplomirana filmska in televizijska ustvarjalka (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence) 
 • analizo in sintezo, 
 • uporabo znanja v praksi, 
 • načrtovanje in ravnanje s časom, 
 • poznavanje področja filma in televizije, 
 • obvladanje govornih in pisnih sposobnosti v slovenščini, 
 • obvladanje angleškega jezika (usmerjeno na področje gledališča, radia, filma in televizije),
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij na področju filma in televizije,
 • kritičnost in samokritičnost, 
 • prilagajanje novim okoliščinam, 
 • razvoj novih idej (ustvarjalnost), 
 • reševanje problemov, 
 • odločanje, 
 • delo v skupini, 
 • vodenje, 
 • delo v interdisciplinarni skupini, 
 • komuniciranje z nestrokovnjaki s področja filma in televizije, 
 • spoštovanje različnosti in multikulturalnosti, 
 • delovanje v mednarodnem okolju, 
 • avtonomno delovanje, 
 • oblikovanje in vodenje projektov, 
 • iniciativo in interpretacijo, 
 • zavezanost etiki,
 • skrb za kakovost,
 • željo po uspehu,
(predmetno specifične kompetence)
 • poznavanje in razumevanje zgodovine in teorije filma, televizije in AV medijev,
 • poznavanje in razumevanje osnov zgodovine drame in osnov dramaturgije,
 • koherentno obvladovanje temeljnega znanja s sposobnostjo povezovanja znanj ter praktično ustvarjalno uporabo znanj na področju filma, televizije in AV medijev,
 • umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst filma, televizije in AV medijev,
 • razumevanje in uporabo ustvarjalnih postopkov na področju filma, televizije in AV medijev,
 • razumevanje področja FTV režije in povezanosti s FTV snemanjem in FTV montažo ter ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju FTV režije,
 • samostojno režijsko/realizatorsko ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi dokumentarnega filma, igranega filma, TV-drame, televizijskih oddaj različnih zvrsti in drugih oblik AV del,
 • razumevanje področja FTV snemanja in povezanosti s FTV režijo in FTV montažo ter ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju FTV snemanja,
 • uporabo klasične filmske, video analogne in video digitalne tehnike in pripomočkov za snemanje slike,
 • samostojno snemalsko ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi dokumentarnega filma, igranega filma, TV-drame, televizijskih oddaj različnih zvrsti in drugih oblik AV del,
 • razumevanje področja FTV montaže in povezanosti s FTV režijo in FTV snemanjem ter ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju FTV montaže,
 • uporabo klasičnih filmskih, video-avdio analognih in video-avdio digitalnih montažnih sistemov in pripomočkov na področju FTV montaže,
 • samostojno montažno ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi dokumentarnega filma, igranega filma, TV-drame, televizijskih oddaj različnih zvrsti in drugih oblik AV del,
 • poznavanje in razumevanje izbirnih znanj,
 • koherentno obvladovanje izbirnih znanj s sposobnostjo povezovanja izbirnih znanj ter njihovo praktično ustvarjalno uporabo na področju filma, televizije in AV medijev,
 • umeščanje novih informacij in interpretacij iz izbirnih znanj v kontekst področja filma, televizije in AV medijev.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Za napredovanje v 2. letnik mora študent v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za 1. letnik, v skupnem obsegu 60 KT. Za napredovanje v 3. letnik mora študent v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za 2. letnik, v skupnem obsegu 60 KT, kar skupaj z obveznostmi 1. letnika pomeni zbranih 120 KT.

Diplomirani filmski in televizijski ustvarjalec (un)/diplomirana filmska in televizijska ustvarjalka (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti predmetov, predpisanih na izbrani smeri, v skupnem obsegu 180 KT.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

URL

URL izvajalca: