Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani fotograf (vs)/diplomirana fotografinja (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfolia.
 
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod ter spremljanje novosti na področju študija,
 • kritično analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter posledic ter samokritično presojo,
 • zbiranje in interpretiranje podatkov in izdelkov, uporabo znanja v praksi in kreativno reševanje problemov,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
 • obdelavo in prilagajanje izdelkov za potrebe strokovne in laične javnosti,
 • predstavitev izdelkov strokovni in laični javnosti,
(predmetno specifične kompetence)
 • razumevanje fizikalnih osnov fotografije in optičnih procesov,
 • poznavanje in obvladanje tehničnih pripomočkov pri celotnem procesu nastanka fotografije in drugih vizualnih tehnik ter varstva in zdravja pri delu,
 • razumevanje umestitve fotografije v širši vizualno komunikacijski kontekst in komunikacijsko psiholoških učinkov fotografije,
 • razumevanje pomembnosti fotografije v medijih,
 • poznavanje osnov umetniškega izražanja in pomembnosti slednjega v fotografiji kot umetniškemu mediju,
 • kritično oceno svojega in tujega fotografskega dela in izvedbo primerne selekcije na osnovi sporočilne in umetniške vrednosti,
 • prilagajanje pristopa k fotografiranju glede na dani subjekt oziroma objekt,
 • poznavanje umetnostno zgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije kot umetniške smeri,
 • uporabo različnih tehnik za doseg točno zadanega cilja,
 • pravilno uporabo posameznih tehnik v specifičnih fotografskih problemih,
 • poznavanje osnov fotokemije in procesov osvetlitve fotografskega negativa,
 • poznavanje osnov digitalizacije in razumevanje pomena in namena računalniške obdelave fotografij ter poznavanje napredne tehnike računalniške obdelave v programih za obdelavo fotografij,
 • seznanjanje z etičnimi in moralnimi principi za odgovorno fotografiranje,
 • etično mišljenje pri selekciji in izboru fotografij za objavo v tiskanih medijih,
 • poznavanje principov avtorskega prava in varovanja osebnih podatkov,
 • načrtovanje in izvajanje procesov fotografiranja in izdelavo fotografij za razvoj lastnega umetniškega opusa,
 • načrtovanje in izvajanje fotografskih procesov in izdelavo fotografij v sodelovanju in za potrebe naročnika,
 • obvladanje osnov računalniške video postprodukcije, 3D animacije in oblikovanja,
 • poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja ter poznavanje temeljnih metod in tehnik v poslovnem komuniciranju, trženju in ekonomiki ter samostojno nastopanje na medijskem in umetniškem trgu,
 • pravilni izbor in aplikacijo fotografskih metod glede na potrebe klienta,
 • načrtovanje in izvajanje specifičnih fotografskih nalog s področij arhitekturne, reklamne, modne, reportažne, dokumentarne, podvodne, naravoslovne fotografije,
 • razvoj svojega umetniškega potenciala,
 • razumevanje principov grafičnega oblikovanja in umestitev fotografije v grafično oblikovan izdelek,
 • sledenje procesu izdelave fotografije v tisku,
 • poznavanje nevarnosti in varnostnih ukrepov pri zlorabi fotografskih procesov,
 • sprejemanje kritičnih pripomb, in na njihovi osnovi za uvajanje organizacijskih in delovnih sprememb, ki bodo omogočile uspešno doseganje ciljev,
 • poznavanje pomena organizacije dela na kakovost in količino dela v fotografskem ateljeju in na terenu,
 • poznavanje holističnega pristopa za delo z ljudmi, predvsem v odnosu fotograf - model,
 • znanja o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter poznavanje zakonodaje in tehničnih predpisov na svojem delovnem področju,
 • samoizobraževanja in zavedanje pomena permanentnega izobraževanja,
 • oblikovanje pozitivne profesionalne identitete.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu 45 KT oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Zgodovina fotografije I in II, Fizikalne in tehnične osnove fotografije, Teorija fotografije I in II, Računalniške tehnike v fotografiji I, Estetika in likovna teorija, Pregled in priprava portfolia. Za napredovanje v 3. letnik mora opraviti vse obveznosti iz 1. letnika in obveznosti iz 2. letnika v obsegu 41 KT oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Teorija fotografije III, Avtorska fotografija, Računalniške tehnike v fotografiji II, Praktikum specifičnih fotografskih tehnik, Reklamna in modna fotografija I.

Diplomirani fotograf (vs)/diplomirana fotografinja (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Glede na področje dela ločimo fotografe, ki izdelujejo portrete, komercialne fotografe in fotoreporterje. Fotoreporterji delajo za revije, časnike in druge publikacije.

Kaj delavec običajno dela

Fotograf dobro pozna delovanje in funkcije fotografskih naprav in opreme, saj le tako naredi posnetek, kakršnega želi. S fotografijo nam odkriva dogajanja, ki so trajala le delček sekunde, kot je zmaga atleta na tekmovanju ali pa dogodke, ki so potekali dalj časa, npr. faze sončnega mrka. Glede na področje dela ločimo fotografe, ki izdelujejo portrete, komercialne fotografe in fotoreporterje. Fotoreporterji delajo za revije, časnike in druge publikacije. Spremljajo zanimive dogodke v političnem življenju, na športnem področju in drugod ter iščejo motive, privlačne za širšo javnost. Za njihovo delo je značilno, da se hitro odzivajo na dogajanja. Ob prihodu tujega državnika morajo na primer čim hitreje priti na kraj obiska, posneto fotografijo pa hitro razvijejo in pošljejo v uredništvo.

Komercialni fotograf pripravlja fotografije, ki jih založniki natisnejo kot ilustracije v knjigah, izdela reklamne fotografije ali fotografije za plakate. Na željo naročnika naredi fotografijo zapletenih strojnih elementov ali posnetek najnovejše modne kreacije. Pozna različne tehnike fotografiranja in postopke za nadaljnjo obdelavo, kot je sprememba barvne in prostorske kompozicije slike in kontrastov. Fotograf-portretist izdeluje fotografije za dokumente ali fotografira posebne dogodke, kot je poroka ali rojstni dan. Nekateri fotografi se posvečajo umetniški fotografiji, lahko pa delajo tudi v znanstveno-raziskovalnih ustanovah ali v turizmu (reklamna fotografija).

Posamezne delovne faze v procesu priprave fotografije so: priprava prostora, materialov in tehnične opreme, fotografiranje, razvijanje filmov, izdelava fotografij v klasičnem laboratoriju s kemikalijami ali na tiskalniku, klasično retuširanje fotografij in računalniška obdelava fotografij, kaširanje - lepljenje fotografij na trdo podlago, uokvirjanje in skeniranje fotografij, arhiviranje negativov, pozitivov in računalniških nosilcev podatkov, delo v recepciji fotostudia, prodaja fotografskega materiala in opreme.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Visoka šola za storitve

URL

URL izvajalca: