Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Video oblikovalec/video oblikovalkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na videopodročju (delovne izkušnje kandidat dokazuje s podpisom pravne/odgovorne osebe) ali
 • srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na videopodročju (delovne izkušnje kandidat dokazuje s podpisom pravne/odgovorne osebe).
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo in dela v skupini v sodelovanju z avtorji in skladno z idejnim osnutkom videoprojekta
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 • sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 • izdelati načrt videoprojekta
 • zapisati in/ali kreirati ter predvajati vizualno podobo
 • obdelovati in korigirati sliko ter oblikovati končno sliko
 • pretvarjati sliko v končno obliko in format
 • voditi in nadzirati izvedbo videoprojekta

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE 

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • priznane prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela videooblikovalca/ke. K strokovni nalogi priloži tudi videoizdelek, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Posamezne teme strokovne naloge določi komisija, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela videooblikovalca/ke (natančnejši opis glej v točki 11 tega kataloga), odvisno od vrednotenja kandidatove/kandidatkine osebne zbirne mape. Strokovna naloga vsebuje:

 • predstavitev priloženega videoizdelka
 • opis kandidatove/kandidatkine vloge pri pripravi videoizdelka
 • tehnična dokumentacija videoizdelka
 • utemeljitev strokovnih odločitev kandidata/ke, ki jih je izvedel pri pripravi video izdelka

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: