Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: AV montažerDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju AV-montaže ali
 • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju AV-montaže.
 • Kandidat/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojni montaži pri najmanj petih AV-projektih. Delo(-a) na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter sodelovati pri načrtovanju dela izvedbenih skupin pri izvedbi AV-montaže
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 • izvajati uvoz in pripravo AV-gradiva
 • izvajati montažo slike in zvoka AV-dela
 • pripravljati AV-delo za finalizacijo in/ali distribucijo

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih   znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja do 10-minutni AV-izdelek v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.), z opisom postopka dela montaže (sinopsis – idejna zasnova, terminski in tehnološki plan itd.). 
Stopnjo dokončanosti AV-izdelka določi komisija glede na vrednotenje osebne zbirne mape kandidata, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela AV montažerja (natančnejši opis glej v točki 11 tega kataloga). Kandidat k AV-izdelku priloži tudi dokumentacijo o poteku montaže (pogled na časovnico in orodjarno, zaslonski posnetki  ipd.). 

Kandidat zagovarja: 

 • osnovno AV-montažo (sestava posnetkov)
 • nadaljnje obdelave (zvok, grafika, prehodi, glasba, barvna korekcija, posebni učinki …)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: