Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister filmskih in televizijskih študijev/magistrica filmskih in televizijskih študijevDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen katerikoli študijski program 1. stopnje ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10–60 KT.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in ob opravljanju preizkusa predložiti načrt (dispozicijo) magistrskega dela.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • analizo in sintezo,
 • uporabo znanja v praksi,
 • načrtovanje in upravljanje s časom,
 • govorjenje in pisanje v slovenščini,
 • kritičnost in samokritičnost,
 • prilagajanje novim okoliščinam,
 • razvoj novih idej (ustvarjalnost),
 • reševanje problemov,
 • odločanje,
 • delo v skupini,
 • vodenje,
 • delo v interdisciplinarni skupini,
 • komuniciranje z nestrokovnjaki s področja filma in televizije,
 • spoštovanje različnosti in multikulturalnosti,
 • delovanje v mednarodnem okolju,
 • avtonomno delovanje,
 • oblikovanje in vodenje projektov,
 • iniciativnost in interpretativnost,
 • zavezanost etiki,
 • skrb za kakovost,
 • željo po uspehu,
(predmetno specifične kompetence)
 • poznavanje zgodovine filmske umetnosti, televizije in AV medijev v kulturnih zgodovinskih, socialnih, ekonomskih in političnih kontekstih,
 • poznavanje zgodovinskega razvoja teorije filma in teorij množičnih medijev in množične kulture,
 • poznavanje sociologije, psihologije, socialne psihologije in ekonomije filma, televizije in AV medijev,
 • interpretacijo in analizo ter pisanje kritik in drugih publicističnih del, ki se nanašajo na film in AV vsebine,
 • analizo organiziranosti in upravljanje AV medijev in nacionalnih in mednarodnih AV prostorov,
 • vodenje in upravljanje AV ustanov in projektov,
 • povezovanje znanj ter publicističnih, pedagoških in upravljavskih nalog na področju filma, televizije in AV medijev,
 • umeščanje novih informacij in kritičnih interpretacij na področja filma, televizije in AV medijev,
 • poznavanje, razumevanje in upoštevanje avtorske in sorodnih pravic ter pravnega reda na področju AV medijev,
 • raziskovalno delo na področju filma, televizije in AV medijev,
 • poznavanje in razumevanje poglobljenih in specifičnih izbirnih znanj,
 • koherentno obvladovanje izbirnih znanj in povezovanje izbirnih znanj ter njihovo praktično umetniško ustvarjalno uporabo na področju filma, televizije in AV medijev,
 • umeščanje novih informacij in kritičnih interpretacij specifičnih izbirnih znanj na področje filma, televizije in AV medijev.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

URL

URL izvajalca: