Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomant grafičnih komunikacij (un)/diplomantka grafičnih komunikacij (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
 • strokovno znanje, pridobljeno s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov,
 • prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod,
 • eksperimentiranje in vizualno posredovanje različnih miselnih konceptov,
 • lastno učenje na svojem strokovnem področju,
 • razumevanje soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
 • razumevanje likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v grafične izdelke,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela,
 • komuniciranje s sodelavci in strokovnjaki sorodnih disciplin, kar omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu in tudi na področju projektov, ki temelje na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
 • profesionalno etično in okoljsko odgovornost,
 • uporabo sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT tehnologij v vsakdanjem strokovnem delu.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent mora imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene vse vaje in za vpis v posamezni letnik naslednje število KT: za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 54 KT, za vpis v 3. letnik pa doseženih 60 KT 1. letnika in najmanj 54 KT 2. letnika. 

Diplomant grafičnih komunikacij (un)/diplomantka grafičnih komunikacij (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah in z različnimi izraznimi sredstvi, kot je pano, oglas, ilustracija ali označba. Z uporabo grafičnih računalniških programov ustvarja nepogrešljive grafične izdelke.

Kaj delavec običajno dela

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah. Njegova naloga je prenos informacij z ustrezno uporabo podob in besed. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, vsakovrstne označbe in smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki. Delo grafičnih oblikovalcev se razlikuje glede na vrsto grafične produkcije: industrijska (reproduktivna) grafika uporablja tisk z avtomatičnimi tiskarskimi stroji po predlogah v neomejeni nakladi. Avtorska in umetniška grafika vključujeta izvirno risbo in grafične liste. Izum fotografije in računalniško podprte grafike sta temeljito vplivala na postopke grafičnega dela.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter pripraviti diplomsko delo in ga zagovarjati.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: