Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Kamerman/kamermankaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat je zmožen :

 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati potek snemanja televizijske oddaje v timu z izvedbeno in tehnično ekipo;
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke;
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja;
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja;
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje;
 • sporazumevati se in sodelovati z režiserjem, izvedbeno in tehnično ekipo pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje;
 • upravljati kamero v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom;
 • spremljati in nadgrajevati svoje znanje o vsebinah, oblikah in novih konceptih televizijskih žanrov.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI  PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela kamermana/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV-delo, pri katerem je sodeloval/a v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Strokovna naloga vsebuje:

 • načrt postavitve kamer v tlorisu scenografije za določen posnetek,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarne varnosti,
 • doprinos kamermana/ke - kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a.

Opis poklica

Kratek opis

Kamerman z elektronsko kamero oblikuje televizijske ali filmske slike. Njegove naloge so snemanje in prenosi oddaj, ogledi terenov, snemalnih objektov in odrskih prireditev.

Kaj delavec običajno dela

Njegove naloge so snemanje in prenosi oddaj, ogledi terenov in odrskih prireditev ter sodelovanje na izvedbenih sestankih in dogovorih. Kamerman načrtuje in organizira lastno delo in delo asistentov kamere. Sodeluje pri izbiri snemalnih pozicij za dosego optimalnih posnetkov in opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom. Vodi delo asistentov kamere, izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in nadzira proces snemanja.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: