Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomant digitalnih umetnosti in praks (vs)/diplomantka digitalnih umetnosti in praks (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in
 • opravljen preizkus nadarjenosti.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • kompetentno delovanje v svetu sodobne umetnosti in kreativnih industrij,
 • uporabo teoretičnih in praktičnih znanj v praksi (kot avtor projektov ali kot izvajalec posamičnih faz dela, sodelavec in soustvarjalec v projektih),
 • uporabo pridobljenega znanja in razvitih veščin v praksi, inovativno reševanje problemov, iskanje informacij, razvijanje idej,
 • snovanje projektov in organizacijo dela za njihovo izvedbo, snovanje predstavitvenih strategij ter iskanje mehanizmov za pridobivanje sredstev za izvedbo (sponzorstva, naročniki, razpisi, delovne štipendije) in za vključevanje projektov v širše predstavitvene manifestacije (natečaji, razstave, festivali, spletni portali itd.),
 • analizo in interpretacijo sodobne stvarnosti ter kritično oceno lastne produkcije in dogajanja na področjih umetnosti, družbe in tehnologij,
 • sodelovanje in skupinsko delo v on-line in kombiniranih komunikacijskih situacijah,
 • zagovarjanje svoje ideje, koncepta ali gotovega projekta tako pisno in ustno kot z uporabo vizualnih in drugih predstavitveno komunikacijskih sredstev, 
 • oceno in iskanje primernih sodelavcev za projekte,
 • vodenje in sprejemanje odgovornosti za projekt, sodelavce in skupino, do naročnika, oziroma gledalcev/obiskovalcev, končnih uporabnikov,
(predmetno specifične kompetence)
 • pregledno poznavanje sodobnih novomedijskih tehnologij in aplikacij ter njihovih rab v umetnostnih in siceršnjih kreativnih medijsko-produkcijskih okoljih,
 • razumevanje digitalnega sovpada tehnologij in rab ter poznavanje njihovih možnosti z vidika umetnostnih in siceršnjih kreativnih medijsko-produkcijskih praks,
 • prepoznavanje in kritično razumevanje posameznih značilnih pojavov v medijsko tehnizirani komunikaciji oziroma umetnostni in siceršnji kreativni produkciji,
 • poznavanje komunikacijskih, tehničnih in kreativnih posebnosti v medijsko-produkcijskih okoljih, vezanih na nove medije, predvsem v polju umetnosti,
 • poznavanje in primerjalno presojo produkcijskih orodij s področja novih medijev v polju umetnosti ter izbor ustrezne kombinacije novih medijskih tehnologij in konceptov za določen umetniški oziroma ustvarjalni namen,
 • reševanje konkretnih medijsko-produkcijskih in vsebinsko-konceptualnih problemov na področju animacije, videofilma, fotografije in novih medijev,
 • komuniciranje in ustvarjanje z več izraznimi sredstvi in medijskimi tehnologijami (slika, zvok, beseda, telo in prostor, interaktivni in tradicionalni množični mediji) ter v interakciji med njimi,
 • proaktivnost pri avtonomnem razvoju veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju novih medijev,
 • prepoznavanje ter kritično vrednotenje filmskih in televizijskih produktov,
 • artikulacijo kritične misli na in o področju svojega delovanja,
 • poznavanje razvojne logike interpretacij in teorije sodobne umetnosti,
 • razumevanje nastanka, širjenja in prevlade posameznih teorij,
 • interpretacijo, refleksijo in vrednotenje posameznih umetnin, opusov ali časovnih izsekov zgodovine likovne, vizualne in digitalnih umetnosti ter iskanje paralel z drugimi umetnostmi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diplomant digitalnih umetnosti in praks (vs)/diplomantka digitalnih umetnosti in praks (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah in z različnimi izraznimi sredstvi, kot je pano, oglas, ilustracija ali označba. Z uporabo grafičnih računalniških programov ustvarja nepogrešljive grafične izdelke. 

Kaj delavec običajno dela

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah. Njegova naloga je prenos informacij z ustrezno uporabo podob in besed. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, vsakovrstne označbe in smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki. Delo grafičnih oblikovalcev se razlikuje glede na vrsto grafične produkcije: industrijska (reproduktivna) grafika uporablja tisk z avtomatičnimi tiskarskimi stroji po predlogah v neomejeni nakladi. Avtorska in umetniška grafika vključujeta izvirno risbo in grafične liste. Izum fotografije in računalniško podprte grafike sta temeljito vplivala na postopke grafičnega dela.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 KT.

Izvajalci:

Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost

URL

URL izvajalca: