Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projektaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja dela z rekviziti
 • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih projektih kot sodelavec na področju dela z rekviziti (kot dokazilo kandidat priloži navedbo sodelovanja v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo, režiserjevo, scenografovo potrdilo ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: glasba, ples in uprizoritvene umetnosti
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo in delo sodelavcev ter sodeluje z drugimi izvedbenimi skupinami na področju izvedbe uprizoritvenega AV-projekta
 • sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 • pripraviti vse za izvedbo uprizoritvenega in/ali AV-projekta
 • izbrati, postaviti in pospraviti rekvizite in opremo
 • načrtovati, izdelati, dodelati, predelati ali prilagoditi rekvizite za izvedbo uprizoritvenega in AV-projekta
 • svetovati optimalne tehnične in vsebinske rešitve s področja rekvizitov
 • zagotavljati kontinuiteto rekvizitov in opreme v vseh fazah uprizoritvenega in/ali AV-projekta

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: