Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Asistent/asistentka režijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije.

Kandidat/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih projektih (gledališki projekt, koncert, AV-delo, film oz. kombinacija omenjenih projektov) kot asistent/asistentka režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd., potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.

ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter pomagati načrtovati delo izvedbenih skupin oziroma celotne ekipe,
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa,
 • sporazumevati se z različnimi deležniki v maternem in enem tujem jeziku ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju dela režije,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi,
 • opravljati delo tako, da nikogar ne ogrožamo (sebe ali drugih), - delovati odgovorno, podjetno, okolju prijazno ter skladno z moralnimi in etičnimi načeli družbe ter stroke,
 • skrbeti za svoj strokovni razvoj,
 • pripraviti se na izvedbo AV-projekta po navodilih režiserja,
 • samostojno usklajevati izvedbene postopke AV-projektov,
 • samostojno preverjati, da so pred začetkom snemanja vzpostavljeni pogoji za delo na AV-projektu,
 • koordinirati in voditi potek vaj v dogovoru z režiserjem in/ali producentom,
 • usklajevati in voditi potek snemanja oddaj ali neposrednih prenosov po režiserjevih navodilih.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

 • Zagovor strokovne naloge s priloženim AV-projektom.

Kandidat za preverjanje pripravi strokovno nalogo (v tiskani obliki), v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela asistenta/asistentke režije. K strokovni nalogi priloži tudi celoten AV-projekt v dogovorjenem formatu in na nosilcu DVD ali USB. Posamezne teme strokovne naloge določi komisija, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela asistenta/asistentke režije (natančnejši opis glej v točki 11 tega kataloga), odvisno od vrednotenja osebne zbirne mape kandidata: *priprava na izvedbo AV- projekta, *razčlemba/razdelava scenarija oz. snemalne knjige, *način postavitve snemalnega plana, *uskladitev izvedbenih postopkov, *potek snemalnega dne in oddaj v živo.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: