Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister filmskega in televizijskega ustvarjanja/magistrica filmskega in televizijskega ustvarjanjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen katerikoli študijski program 1. stopnje ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60 KT.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in ob opravljanju preizkusa predložiti načrt (dispozicijo) magistrskega dela in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • analizo in sintezo,
 • uporabo znanja v praksi,
 • načrtovanje in upravljanje s časom,
 • govorjenje in pisanje v slovenščini,
 • kritičnost in samokritičnost,
 • prilagajanje novim okoliščinam,
 • razvoj novih idej (ustvarjalnost),
 • reševanje problemov,
 • odločanje,
 • delo v skupini,
 • vodenje,
 • delo v interdisciplinarni skupini,
 • komuniciranje z nestrokovnjaki s področja filma in televizije,
 • spoštovanje različnosti in multikulturalnosti,
 • delovanje v mednarodnem okolju,
 • avtonomno delovanje,
 • oblikovanje in vodenje projektov,
 • iniciativnost in interpretativnost,
 • zavezanost etiki,
 • skrb za kakovost,
 • željo po uspehu,
(predmetno specifične kompetence)
 • koherentno obvladovanje poglobljenega znanja in povezovanje znanj ter praktično umetniško ustvarjalno uporabo znanj na področju filma, televizije in AV medijev,
 • umeščanje novih informacij in kritičnih interpretacij na področja filma, televizije in AV medijev,
 • poznavanje, razumevanje in upoštevanje avtorske in sorodnih pravic ter pravnega reda na področju AV medijev,
 • razumevanje, uporabo, razvoj in nadgradnjo umetniških ustvarjalnih postopkov na področju filma, televizije in AV medijev,
 • razumevanje in obvladovanje področja filmske režije in njene povezanosti z ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • poglobljeno razvite specifične veščine, spretnosti in strokovnost pri uporabi znanja na področju filmske režije in filma nasploh,
 • samostojno režijsko umetniško-ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi srednjemetražnega in celovečernega dokumentarnega oziroma igranega filma ter vseh drugih oblik AV del,
 • poglobljeni pristop, ki izziva in nadgrajuje ustaljene koncepte, standarde in norme s področja umetniškega ustvarjanja, še posebno filmske režije,
 • poznavanje zgodovine in razvoja televizijskega medija, televizijske tehnologije za ključne televizijske sodelavce in razumevanje posebnosti televizijskega medija,
 • utrditev psihofizičnih spretnosti za sodelovanje pri izvedbi televizijskih projektov,
 • pripravo scenarija oziroma druge pisne osnove za režijo zahtevne televizijske upodobitve,
 • teoretsko raziskavo v zvezi z režijo zahtevne televizijske upodobitve,
 • televizijsko režijo umetniške televizijske oddaje in drugih najzahtevnejših televizijskih oddaj različnih zvrsti in žanrov,
 • poglobljeni pristop, ki izziva in nadgrajuje ustaljene koncepte, standarde in norme s področja umetniškega ustvarjanja, še posebno televizijske režije,
 • obvladovanje področja filmskega in televizijskega snemanja in povezanosti z ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • veščine, spretnosti in strokovnost v uporabi znanja na področju FTV snemanja,
 • umetniško uporabo vseh vrst pristopov in orodij za snemanje in obdelavo slike,
 • samostojno snemalsko umetniško, ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi vseh vrst AV del,
 • poglobljeni pristop, ki izziva in nadgrajuje ustaljene koncepte, standarde in norme s področja umetniškega ustvarjanja, še posebno filmskega in televizijskega snemanja,
 • obvladovanje področja avdiovizualne montaže in povezanosti z ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • uporabo veščin, spretnosti, strokovnosti in  znanja na področju AV montaže,
 • umetniško uporabo pristopov in orodij na področju AV montaže,
 • samostojno montažno umetniško, ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi vseh vrst AV del,
 • poglobljeni pristop, ki izziva in nadgrajuje ustaljene koncepte, standarde in norme s področja umetniškega ustvarjanja, še posebno avdiovizualne montaže,
 • poznavanje in obvladovanje scenaristike in povezanosti z ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • uporabo veščin, spretnosti in strokovnosti na področju scenaristike, ključne za razvoj avdiovizualne produkcije na Slovenskem in v mednarodnih okvirih,
 • samostojno scenaristično umetniško, ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi vseh vrst AV del,
 • poglobljeni pristop, ki izziva in nadgrajuje ustaljene koncepte, standarde in norme s področja umetniškega ustvarjanja, še posebno scenaristike,
 • poznavanje in obvladovanje avdiovizualne produkcije in povezanosti z ostalimi disciplinami na področju filma, televizije in AV medijev,
 • uporabo veščin, spretnosti in strokovnosti na področju produkcije, ključne za razvoj avdiovizualnega področja na Slovenskem in v mednarodnih okvirih,
 • samostojno produkcijsko umetniško, ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi vseh vrst AV del,
 • poglobljeni pristop, ki izziva in nadgrajuje ustaljene koncepte, standarde in norme s področja umetniškega ustvarjanja, še posebno avdiovizualne produkcije,
 • poznavanje in razumevanje poglobljenih in specifičnih izbirnih znanj,
 • koherentno obvladovanje izbirnih znanj in povezovanje izbirnih znanj ter njihovo praktično umetniško ustvarjalno uporabo na področju filma, televizije in AV medijev,
 • umeščanje novih informacij in kritičnih interpretacij specifičnih izbirnih znanj na področje filma, televizije in AV medijev.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

URL

URL izvajalca: