Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: 3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na področju 3D-oblikovanja/animacije, z lastno izjavo ali z delodajalčevimi referencami/navedbo v oddaji/filmu/TV-prenosa ipd., s producentovim potrdilom ali s potrdilom druge odgovorne osebe.

 

ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:
Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati in organizirati lastno delo ter upoštevati načela timskega dela
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju
 • spremljati razvoj stroke na področju 3D oblikovanja in animacije
 • sporazumevati se s sodelavci ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 • izvajati 3D-modeliranje
 • teksturirati 3D-modele in pripraviti ustrezne materiale
 • izdelovati skeletno konstrukcijo
 • animira 3D-objekt/kamero/karakter
 • izvaja osvetljevanje, renderiranje in kompozitiranje 3d-modela/prostora (scene)

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
Način preverjanja

Izdelek z zagovorom.
Kandidat predhodno pripravi in komisiji omogoči e-dostop/link do 3D-izdelka z opisom/navedbo opravljenih delovnih nalog za ta izdelek. 3D-izdelek je lahko prikazan v video obliki (youtube, vimeo …),  sliki (google drive, dropbox …) ali v obliki 3D-modela (sketchfab …).
 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: