Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana osnovna šola in
 • 6 mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s  steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti (ročna izdelava izdelkov iz različnih materialov), ki se dokažejo z verodostojnim posnetkom izdelave le-tega.

 

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
 • Sprejema, pregleda in razume tehnično dokumentacijo in skladno z njo dnevno načrtuje svoje delo po delovnih fazah.
 • Zagotavlja kakovost in doseganje količinskih normativov proizvedenih izdelkov dnevno ter pri tem upošteva predpise, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje.
 • Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi (uporablja varovalna delovna sredstva in zaščitno opremo) v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam.
 • Pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko ter vrednote podjetja.
 • Pripravi in sortira tkanine, veziva in ostale materiale.
 • Zbere in pripravi podatke ter osnovni in pomožni material za izdelavo kompozitov.
 • Izdeluje delovne pripomočke z uporabo tehnične dokumentacije.
 • Samostojno izdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke.
 • Razrezuje in spaja kompozitne elemente.
 • Površinsko obdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Načini preverjanja

Kandidat v praktični delovni nalogi v delavnici ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: