Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Steklopihalec/steklopihalka Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • Sprejema, pregleda in razume tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje terminsko in fazno svoje delo.
 • Izdela kroglico brez napak glede na zahteve tehnične dokumentacije izdelka ter pravil varovanja zdravja pri delu.
 • Nabira in piha steklo v enakomerno debelo in visoko kroglico s pravilno odmerjeno višino stekla na steklarski pipi tako, da upošteva tehnično dokumentacijo izdelka ter pravila varovanja zdravja na delovnem mestu.
 • Oceni temperaturo in kakovost stekla in v primeru odstopanj opozori nadrejenega.
 • Oblikuje enostavne ter zahtevnejše pihane izdelke skladno s tehnično dokumentacijo, ki določa merila kakovosti izdelka.
 • Zagotavlja kakovost in doseganje količinskih normativov proizvedenih izdelkov ter pri tem upošteva predpise, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje.
 • Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam.
 • Pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko ter vrednote podjetja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

PREVERJANJE

 • Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije.
 • Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.

Opis poklica

Kratek opis

Steklopihalec oblikuje stekleno maso ter izpihuje steklene izdelke iz različnih vrst stekel: brezbarvnega in barvnega kristala in stekla ali v kombinaciji obeh in tudi iz specialnih vrst stekel.

Kaj delavec običajno dela

Delo steklopihalca poteka v skupini. Velikost skupine je odvisna od vrste izdelka in tehnike izdelave ter šteje od 2 do 9 delavcev. Skupino vodi mojster-steklopihalec, ki je odgovoren za kvaliteto dela in istočasno opravlja najzahtevnejše faze dela. Steklopihalec lahko izvaja eno ali več faz dela, in sicer: nabira steklovino, izdeluje kroglice različnih velikosti, preoblikuje stekleno maso ter izpihuje izdelke. Prinaša steklo za ročke, podstavke in druge dodatke. Dela lahko na polavtomatskih napravah, na stiskalnicah in KIKO-strojih kot nabiralec steklovine, stiskalec ali izpihovalec. Pred začetkom dela si pripravi orodja in pripomočke za delo ter kalupe, v katerih izpihuje izdelke. Ravno tako pripravi delovno odprtino na peči in jo priredi za želeno količino odvzema steklovine. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: